School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management and International Business | Organization and Management | 2013
Thesis number: 13184
Uuden käytäntöyhteisön synty? Metsäteollisuusyhtiön osto-osaston ammattilaisten tarina
Author: Turunen, Katja
Title: Uuden käytäntöyhteisön synty? Metsäteollisuusyhtiön osto-osaston ammattilaisten tarina
Year: 2013  Language: fin
Department: Department of Management and International Business
Academic subject: Organization and Management
Index terms: organisaatio; organization; johtaminen; management; ostot; industrial purchasing; yhteisöt; communities; metsäteollisuus; forest industry
Pages: 80
Key terms: käytäntöyhteisö; käytänne; käytäntöteoria; narratiivinen tutkimus; osto-organisaatio
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteet

Tarkastelin tutkimuksessani metsäteollisuusyhtiön osto-organisaatiota käytäntöyhteisön näkökulmasta ja työtä käytännöllisenä toimintana tutkivan mallin mukaan. Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää, minkä ammattikäytänteiden avulla oston ammattilaiset tekevät työtään ja toimivat keskenään, sekä onko organisaatiossa syntynyt uusi käytäntöyhteisö, joka kattaa kaksi hierarkiatasoa - ostopäälliköt ja ostajat? Tutkimuksen taustana on tilanne, että organisaatiossa on tehty viime vuosina merkittäviä organisaatiorakenteen ja toimintatapojen muutoksia.

Tutkimusmenetelmät ja -aineisto

Toteutin tutkimuksen laadullisia tutkimusmenetelmiä käyttäen. Keräsin tutkimusaineiston teemahaastatteluilla ja avointen kysymysten kyselytutkimuksella. Lähestyin tutkittavia tutkivan oppimisen ja arvostavan tutkimuksen (Appreciative inquiry, AI) -menetelmällä. Teemoittelin haastattelu- ja kyselyaineistot sekä otin niistä suoria lainauksia, ja lopuksi muodostin narratiivisella tutkimusotteella tarinan ostajien ja ostopäälliköiden työstä ja yhteisöstä.

Tutkimustulokset

Tutkimus osoittaa, että kohdeorganisaatiossa on muodostunut löyhä ostajien ja ostopäällikköjen käytäntöyhteisö. Käytäntöyhteisön tunnusmerkistöstä toteutuu esimerkiksi yhteiseen perimmäiseen tavoitteeseen pyrkiminen, mutta keinot tähän ovat erilaiset. Oston ammattilaisten keskinäiset käytänteet yhteistyöhön ovat olemassa, mutta niissä on vielä kehittämisen tarvetta esimerkiksi henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa ja kokousmenettelyissä.

Käytäntöyhteisön vahvistamiseksi tarvitaan esimerkiksi yksilöllisempää, valmentavaa johtamisotetta, jäsenten osallistamista ja tunnetta omaan työhönsä vaikutusmahdollisuuksista. Käytäntöyhteisön vahvistamiseksi sitä ylläpitävä yhteinen neuvoteltu prosessi tulisi saada vuorovaikutteisemmaksi ja ostajien työn käytännön haasteet paremmin huomioivaksi. Osittain prosessiorganisaation kaltaisesti organisoituneessa organisaatiossa tulee myös selkeyttää vastuita ja toimintamalleja, jotta tämä nyt löyhä käytäntöyhteisö muodostuisi kiinteämmäksi.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.