School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management and International Business | Organization and Management | 2013
Thesis number: 13199
Ideaaleista arjen esimiestyöhön - Kertomuksellinen tutkimus ammatti-identiteetin rakentumisesta roolisiirtymässä
Author: Mäkinen, Jenna
Title: Ideaaleista arjen esimiestyöhön - Kertomuksellinen tutkimus ammatti-identiteetin rakentumisesta roolisiirtymässä
Year: 2013  Language: fin
Department: Department of Management and International Business
Academic subject: Organization and Management
Index terms: johtaminen; management; organisaatio; organization; esimiehet; supervisors; urakehitys; career development; ammatit; professions; identity; identiteetti; tarina; narrative
Pages: 150
Key terms: ammatti-identiteetti; identiteettityö; identiteetin sääntely; roolisiirtymä; uudet esimiehet; asiantuntijat; kertomus; narratiivi; kerronnallinen resurssi; asemointiteoria
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteena on kuvata asiantuntijan roolisiirtymää esimieheksi ammatti-identiteetin rakentumisen näkökulmasta. Pyrin kuvaamaan uusien esimiesten identiteettityötä ja identiteettityön kerronnallisia resursseja heidän paikallisessa organisaatiokontekstissaan, Premium Oyj:ssä (pseudonyymi). Haen tutkimuksessani vastauksia siihen, kuinka uudet esimiehet rakentavat identiteettiään roolisiirtymässä, millaisia kerronnallisia identiteetin resursseja esimiehillä on käytettävissään, ja millaisia seurauksia näillä resursseilla on esimiesten identiteettityössä ja käytännön esimiestyössä. Valitsemani kertomuksellisen lähestymistavan avulla pyrin tuomaan esiin identiteetin rakentumisessa keskeisen lähtökohdan, yksilön identiteettityön ja kontekstin sääntelyn samanaikaisuuden ja ilmenemisen yksilöiden hyödyntämissä kerronnallisissa resursseissa.

Olen toteuttanut tutkimukseni hyödyntäen kulttuuriseen tutkimustraditioon lukeutuvaa kertomuksellista tutkimusotetta. Kertomuksellisuus luonnehtii tutkimustani hyvin kokonaisvaltaisesti: tutkimukseni teoreettisen viitekehyksen kivijalka on kertomuksellinen lähestymistapa identiteettitutkimuksessa. Olen myös kerännyt aineistoni kerronnallisin haastatteluin ja analysoinut sen kerronnallisen analyysin ja diskursiivisen asemoinnin periaatteita noudattaen. Lisäaineistona haastattelujen ohella olen hyödyntänyt Premiumin esimieskoulutuksen esittelyyn tarkoitettua kirjallista materiaalia.

Tutkimukseni tuloksena esitän, että identiteettityössään esimiehet tavoittelevat hyvän esimiehen identiteettiä esittämällä siirtymänsä selviytymistarinana, jossa he hyödyntävät erilaisia kerronnallisia resursseja. Tunnistin aineistostani viisi kerronnallista resurssia, esimiehen identiteettitarinaa, joiden kautta uudet esimiehet rakentavat siirtymäkertomustaan ja identiteettiään: Itsensä kehittäjä, Ihmisläheinen tiiminvetäjä, Talonmies, Strategian jalkauttaja ja Erinomainen asiantuntija. Identiteettitarinat tarjoavat viisi ristiriitaista ideaalia esimiestyöstä heijastellen organisaatiokontekstin monitahoisia käsityksiä ja odotuksia hyvästä esimiestyöstä. Koska tietyissä arjen tilanteissa identiteettiasemat ovat ristiriidassa keskenään, samat identiteettityötä tukevat resurssit rajoittavat identiteettityötä toisissa tilanteissa. Näin ollen identiteettityössään esimiehet asemoituvat identiteettitarinoiden tarjoamiin identiteettiasemiin ja neuvottelevat eri asemien välisiä konflikteja. Havainnollistan myös, kuinka identiteetin resurssit otetaan arjessa käyttöön: mitkä tilanteet tyypillisesti aiheuttavat identiteettikonflikteja, mitkä resurssit niissä ovat ristiriidassa ja miten näitä konflikteja arjessa neuvotellaan. Johtopäätöksenä esitän, että esimiestyön ideaalit vaikuttavat tietyissä tilanteissa liian etäisiltä arkeen ja käytännön mahdollisuuksiin nähden, jolloin niitä tulisi pyrkiä viemään lähemmäs arjen esimiestyötä esimerkiksi esimieskoulutuksessa suosittujen diskurssien ja tarinoiden arkistamisen kautta.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.