School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Communication | Finnish Business Communication | 2013
Thesis number: 13214
"Tänään on hyvä päivä ryhtyä vapaaehtoiseksi!" - Diskursiiviset legitimointikeinot vapaaehtoisjärjestöjen verkkoteksteissä
Author: Joki-Korpela, Maija
Title: "Tänään on hyvä päivä ryhtyä vapaaehtoiseksi!" - Diskursiiviset legitimointikeinot vapaaehtoisjärjestöjen verkkoteksteissä
Year: 2013  Language: fin
Department: Department of Communication
Academic subject: Finnish Business Communication
Index terms: viestintä; communication; yritysviestintä; business communication; non profit; non-profit organizations; markkinointi; marketing; motivaatio; motivation; diskurssianalyysi; discourse analysis
Pages: 75
Full text:
» hse_ethesis_13214.pdf pdf  size:901 KB (922430)
Key terms: vapaaehtoistyö; motivaatio; diskurssianalyysi; diskursiiviset legitimointistrategiat
Abstract:
Tavoitteet: Diskursiivisten legitimointikeinojen ja diskurssien analyysin kautta tutkielman tavoitteena on auttaa ymmärtämään, miten motivaatiota vapaaehtoistyötä kohtaan luodaan ja pidetään yllä. Motivaatioon oletetaan vaikuttavan sekä vapaaehtoistyöstä ja -järjestöistä diskurssien kautta rakennettu kuva että legitimaatiokeinot, joilla järjestöt pyrkivät perustelemaan toimintaansa osallistumista. Tarkastelu kohdistuu sekä vapaaehtoisjärjestöjen verkkosivujen teksteissä ilmeneviin diskursseihin että diskursiivisiin legitimaatiostrategioihin.

Tutkimusaineisto ja -menetelmät: Tutkimusaineisto koostuu kymmenen Suomessa toimivan vapaaehtoisjärjestön internetsivujen teksteistä. Kaikki tekstit ovat suomenkielisiä, ja ne on kerätty aikavälillä 25.2.-10.3.2013. Tutkimuksen teoreettis-metodologisena viitekehyksenä toimii diskurssianalyysi. Tarkemman tarkastelun kohteena ovat diskursiiviset legitimointikeinot, joita tarkastellaan erityisesti Vaaran ym. (2006) määrittelemän viiden legitimaatiostrategian avulla. Aineiston tulkinnassa käytetään apuna vapaaehtoistyötä käsitteleviä motivaatioteorioita.

Tulokset: Vapaaehtoisjärjestöt käyttävät erilaisia legitimointikeinoja laajasti hyödykseen verkkoteksteissään. Erityisesti rationalisointi ja moraalinen arviointi ovat yleisimmin käytössä olevia legitimointikeinoja. Niiden käyttö perustuu vahvasti vapaaehtoistyön taustalla vaikuttaviin arvoihin. Vapaaehtoisjärjestöjen verkkoteksteissä järjestöistä luodaan kuvaa yritysmäisinä ja yhteiskunnallisesti aktiivisina toimijoina. Vapaaehtoistyötä kuvataan harrastuksenomaisena ja helppona toimintana. Motivaation oletetaan perustuvan vahvasti potentiaalisen vapaaehtoistyöntekijän omiin arvoihin, ja nämä arvot toimivat viestinnän perustana.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.