School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2012
Thesis number: 13237
Taloudellisen tiedon raportointi ja kehitys yksityisessä terveyspalveluorganisaatiossa
Author: Moilanen, Sanna
Title: Taloudellisen tiedon raportointi ja kehitys yksityisessä terveyspalveluorganisaatiossa
Year: 2012  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; johdon laskentatoimi; managerial accounting; raportit; reports; tietämyksenhallinta; knowledge management; terveystalous; health economics
Pages: 77
Key terms: taloudellinen raportointi; terveydenhoito; tietojohtaminen; työpöytä-sovellukset
Abstract:
TUTKIELMAN TAVOITTEET:

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kohdeyrityksen tietotarpeita liittyen taloudelliseen raportointiin ja tiedon riittävyyteen päätöksenteon tukena. Tutkimuksessa analysoidaan käyttöön tulevan raportointijärjestelmän toimivuutta organisaatiossa ja sen vaikutuksia haastateltavien työnkuvaan. Empiriasta saatavaa tietoa peilataan aiheeseen liittyvään aiempaan tutkimukseen sekä kirjallisuudessa esitettyihin näkökulmiin.

LÄHDEAINEISTO:

Tutkimuksessa käytettiin ohjausjärjestelmiin ja tietojohtamiseen liittyvää koti- ja ulkomaista lähdekirjallisuutta. Tutkimusaineisto koostuu yksityisen terveyspalveluorganisaation henkilöstön sekä tietojärjestelmäkonsultin haastatteluista. Yhteensä teemahaastatteluita tehtiin 13 kappaletta. Lisäksi käytettiin kohdeyrityksen sisäistä materiaalia havainnollistamaan ja täydentämään haastatteluista kerättyä tietoa.

TULOKSET:

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että kohdeyrityksen nykyinen raportointi ei ole riittävää keskijohdon näkökulmasta. Raportit tulevat heidän käyttöönsä liian myöhään, ja tieto on liian karkeatasoista. Lisäksi henkilöstö joutuu tukeutumaan omasta mielestään liikaa taulukko-ohjelmien varaan, eikä kommunikointi yrityksessä ole sujuvaa. Yrityksessä ollaan kuitenkin parhaillaan ottamassa käyttöön uutta tieto- ja raportointijärjestelmää, jonka tarkoituksena on mahdollistaa tiedonjakelu oikea-aikaisemmin, sekä porautuminen raporteissa syvemmälle yksityiskohtiin. Myös ennusteiden laadinnan tulisi helpottua, ja tietoa tulisi voida jakaa räätälöidysti käyttäjän mukaan. Järjestelmän tulevilla käyttäjillä on paljon odotuksia ja toiveita järjestelmän käytön ja raportoitavan tiedon osalta, eikä näihin kaikkiin toiveisiin pystytä vielä tässä vaiheessa vastaamaan, sillä projektin alkuvaiheessa keskitytään vastaamaan ainoastaan suuremman linjauksen tarpeisiin. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että henkilöstön koulutustaustalla on oleellinen vaikutus heidän kokemuksiinsa nykyisen raportoinnin osalta ja odotuksiinsa tulevalta raportointikehitykseltä. Myös työn sisältö on muuttumassa analyyttisemmaksi, jopa terveydenhoitoalalla.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.