School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management and International Business | Organization and Management | 2012
Thesis number: 13238
Organisaation tuen rooli sijoitusjohtajien urakehityksessä
Author: Ala-Ketola, Leena
Title: Organisaation tuen rooli sijoitusjohtajien urakehityksessä
Year: 2012  Language: fin
Department: Department of Management and International Business
Academic subject: Organization and Management
Index terms: johtaminen; management; organisaatio; organization; johtajat; managers; sijoittajat; investors; työ; work; urakehitys; career development; henkilöstöhallinto; personnel management; esimiehet; supervisors; tyytyväisyys; satisfaction; sitoutuminen; commitment
Pages: 74
Key terms: koettu organisaation ja esimiehen tuki; urakehitys; oikeudenmukaisuus; uratyytyväisyys; sitoutuminen
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset

Tämä pro gradu –tutkielma keskittyy organisaation tuen rooliin sijoitusjohtajien urakehityksessä. Tutkimuksen tavoite oli tutkia, millaisia kokemuksia pankin sijoitusjohtajalla on organisaation tuesta hänen henkilökohtaisessa urakehityksessään sekä selvittää, miten organisaatiossa on suunniteltu henkilökohtaista urakehitystä. Tarkoitus oli lisäksi kartoittaa, miten tutkimustulokset vastaavat Rhoadesin ja Eisenbergin (2002) teoreettista mallia organisaation tuen teoriasta.

Tutkimuksen toteutus ja tutkimusmenetelmät

Tutkimusmenetelminä käytettiin teemahaastatteluja, jotka teemoiteltiin tutkimusaineiston analysoimiseksi. Empiirinen aineisto koostuu kahdeksasta sijoitusjohtajan haastattelusta. Haastattelurunko oli jaoteltu kuuden teema-alueen mukaisesti: urakehitys, organisaation tuki, työolosuhteet ja palkkiot, esimiehen tuki, oikeudenmukaisuus, uratyytyväisyys ja sitoutuminen.

Tutkimuksen tulokset

Tutkimuksessa selvisi, että organisaatio tarjoaa monipuolista muodollista tukea henkilökohtaiseen kehittymiseen mm. kurssien ja koulutusohjelmien muodossa. Esimiesten tuki oli pääsääntöisesti hyvää. Tutkimus osoitti lisäksi, että epämuodollisen tuen muotoja oli vähemmän käytössä. Urakehityksen tukemiseen kaivattiin enemmän työkaluja ja urapolkuja. Monet haastateltavat kokivat, että pankissa ei ole tarjolla todellista urapolkua sijoitusjohtajalle. Haastateltavat toivoivat enemmän oikeudenmukaisuutta tiedon ja resurssien jakamiseen. Sitoutuminen oli useimmiten vahvaa ja organisaation tuella koettiin olevan suuri merkitys siihen, kuinka sitoutunut sijoitusjohtaja oli työhönsä.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.