School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management and International Business | Organization and Management | 2013
Thesis number: 13244
Palaute työntekijöiden kunnioituksen kokemisen edistäjänä työorganisaatiossa - Case: Securitas Oy
Author: Tuulos, Mika
Title: Palaute työntekijöiden kunnioituksen kokemisen edistäjänä työorganisaatiossa - Case: Securitas Oy
Year: 2013  Language: fin
Department: Department of Management and International Business
Academic subject: Organization and Management
Index terms: organisaatio; organization; johtaminen; management; palaute; feedback; työntekijät; workers; esimiehet; supervisors
Pages: 106
Full text:
» hse_ethesis_13244.pdf pdf  size:933 KB (955376)
Key terms: Palaute, kunnioituksen kokeminen, palauteprosessi, vuorovaikutus, työorganisaatio, alainen, esimies, paikallisvartija
Abstract:
TUTKIMUKSEN TARKOITUS

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten palautteella voidaan edistää työntekijöiden kunnioituksen kokemista työorganisaatiokontekstissa. Palautetta tarkastellaan prosessina, johon kuuluu palautteen sisältö ja sävy, palautteen lähde, palautteen vastaanottaja ja vuorovaikutus. Näitä palauteprosessin eri osatekijöitä ja niiden roolia palautteen kyvyssä edistää kunnioituksen kokemista palautteen vastaanottajassa tarkastellaan sekä aiemman kunnioitus- ja palautekirjallisuuden pohjalta että tutkimuksen empiirisiin tuloksiin perustuen.

TUTKIMUKSEN NÄKÖKULMA

Tutkimuksen ottama näkökulma on työntekijän näkökulma. Tutkimus käsittelee palautetta palautteen saamisena ja kunnioitusta kunnioituksen kokemisena. Näin ollen palautteen kykyä edistää kunnioituksen kokemista tarkastellaan työntekijän näkökulmasta.

TUTKIMUKSEN TOTEUTUSTAPA JA AINEISTO

Tämä tutkimus on tehty toimeksiantona Securitas Oy:lle. Lähestymistavaltaan ja menetelmiltään tutkimus on kvalitatiivinen tutkimus. Tutkittavia henkilöitä ovat Securitas Oy:n paikallisvartijat ja tutkimuskohteena ovat heidän kokemuksensa palautteesta ja työnantajalähtöisen kunnioituksen kokemisesta.

Tutkimuksen aineisto koostuu yhteensä kolmestatoista paikallisvartijan haastattelusta. Haastatellut paikallisvartijat olivat haastatteluhetkellä kokoaikaisesti paikallisvartijan työtä tekeviä työntekijöitä, joilla on vähintään kolmen vuoden työkokemus vartijana Securitas Oy:ssä.

Tutkimuksen aineisto on analysoitu teemoitellen. Aineistosta tunnistetut teemat ovat seuraavat: palautteen määrä ja sävy; palautteen muodostamis- ja antamisperusteiden reiluus ja oikeudenmukaisuus; palautteen lähteet, joilta halutaan palautetta; palautteen antajien uskottavuus; vuorovaikutuksen määrä palautteen antajien kanssa; vuorovaikutuksen laatu palautetapahtumassa; palautteen antajan ja palautteen vastaanottajan välinen suhde.

TUTKIMUKSEN TULOKSET

Empiirisen tutkimuksen tulokset osoittivat, että palautteen sisältö, sävy ja määrä muodostavat palauteprosessin ensisijaisen kyvyn edistää palautteen vastaanottajan kunnioituksen kokemista. Oikeudenmukaisuuden palauteprosessin eri vaiheissa, palautteen antajan uskottavuuden, vuorovaikutuksen määrän, palautetapahtuman vuorovaikutuksen laadun sekä palautteen antajan ja vastaanottajan välisen suhteen pääteltiin tulosten perusteella joko mahdollistavan tai estävän palautteen kykyä edistää kunnioituksen kokemista palautteen vastaanottajassa. Palaute ja sen antamisen prosessi edistävät työntekijän kunnioituksen kokemista, kun ne tukevat hänen kehitystään työntekijänä.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.