School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2013
Thesis number: 13250
Pankkien pääomatasojen raportointi EU-alueella vuosina 2008-2011 - Basel-standardin mukaiset vakavaraisuusvaatimukset
Author: Katainen, Saara
Title: Pankkien pääomatasojen raportointi EU-alueella vuosina 2008-2011 - Basel-standardin mukaiset vakavaraisuusvaatimukset
Year: 2013  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; pankit; banks; pääoma; capital; vakavaraisuus; solvency; standardit; standards; raportit; reports; EU; EU; rahoitusmarkkinat; financial markets; kriisi; crisis
Pages: 82
Key terms: Basel-standardi; vakavaraisuusvaatimukset; pääomatasot; finanssikriisi; raportointi; pankit
Abstract:
Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia ja vertailla pankkien pääomatasojen raportointia vuoden 2007 alkaneen finanssikriisin jälkeen. Pääomatasojen raportointi on tärkeää, jotta sidosryhmien luottamus pankkien toimintaa kohtaan saataisiin säilymään. Ensimmäisenä tavoitteena on tutkia pankkien raportoinnin kehitystä sekä maaryhmäkohtaisia raportoinnin eroja. Toisena tavoitteena on selvittää, miten pankin koko ja omistusrakenne vaikuttavat pankin raportointiin.

Tutkimusaineistona käytetään EU-alueella toimivia listattuja pankkeja ja niiden vuosikertomuksista löytyvää tietoa pääomatasojen raportoinnista. Pankkien raportointia tutkitaan vuosien 2008-2011 välillä. Pankit jaotellaan anglosaksisiin, germaanisiin, latinalaisiin ja itäeurooppalaisiin maaryhmiin.

Tutkimusmenetelmänä käytetään kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä. Pankkien raportointia analysoidaan tilastollisten tunnuslukujen, varianssianalyysin, korrelaatioanalyysin ja lineaarisen regressioanalyysin avulla.

Tutkimustulokset osoittivat, että pankkien pääomatasojen raportointi on lisääntynyt vuosien 2008-2011 välillä. Parhaiten pääomatasoistaan raportoivat germaaniset pankit ja huonoiten anglosaksiset pankit. Pankin koolla huomattiin olevan tilastollisesti erittäin merkitsevä yhteys pankin raportointiin. Suuret pankit raportoivat enemmän pääomatasoistaan kuin pienet pankit. Pankin omistusrakenteella ei löydetty olevan merkitsevää yhteyttä pankin pääomatasojen raportointiin. Maaryhmäkohtaisesti tehtyjen regressioiden tulokset poikkesivat osin koko havaintoaineistosta tehdyistä tuloksista.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.