School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2013
Thesis number: 13254
Mikroyritysten vapaaehtoisen tilintarkastuksen kysyntään vaikuttavat tekijät
Author: Nerg, Hanna
Title: Mikroyritysten vapaaehtoisen tilintarkastuksen kysyntään vaikuttavat tekijät
Year: 2013  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; tilintarkastus; auditing; lainsäädäntö; legislation; kysyntä; demand; pienyritykset; small businesses
Pages: 113
Key terms: Vapaaehtoinen tilintarkastus, tilintarkastus, mikroyritys, tilintarkastuslaki
Abstract:
Tiivistelmä

TUTKIMUKSEN TAVOITTEET

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia ja kartoittaa ne syyt, miksi omalla pääomalla rahoitetut mikroyri-tykset käyttävät vapaaehtoisesti tilintarkastusta. Lisäksi tutkielman alakysymyksen avulla pyritään selvittä-mään ne syyt, joiden vuoksi mikroyrittäjät ovat luopuneet vapaaehtoisesta tilintarkastuksesta. Tutkimuksen taustalla on Suomen uudistettu tilintarkastuslaki (459/2007), joka vapautti mikroyritykset lakisääteisestä tilintarkastuspakosta. Uudella lailla pyrittiin parantamaan lakisääteisen tilintarkastuksen laatua, ja taustalla on Euroopan unionin tavoite yhtenäistää tilintarkastusta koskevaa sääntelyä jäsenvaltioiden välillä.

LÄHDEKIRJALLISUUS JA TUTKIMUSMENETELMÄ

Tutkimuksen lähdekirjallisuus on jaettu kahteen osaan. Ensimmäinen osa keskittyy tilintarkastuksen sään-nöstaustaan, jossa lähdekirjallisuutena käytetään pääasiassa Suomen tilintarkastuslakia sekä muita tilintar-kastukseen liittyviä viranomaislähteitä. Teoriaosuuden toisessa kappaleessa keskitytään tilintarkastukseen pienen yhtiön näkökulmasta sekä punnitaan sen tarpeellisuutta aikaisemman tutkimustiedon pohjalta. Lisäk-si Suomen vapaaehtoisen tilintarkastuksen rajoja peilataan muiden EU-maiden ja Yhdysvaltojen vapaaehtoi-sen tilintarkastuksen rajoihin. Vertailun perusteella havaitaan, että Suomessa vapaaehtoisen tilintarkastuksen rajat ovat huomattavasti alhaisimmat verrokkimaihin nähden. Tutkimus toteutetaan haastattelemalla suomalaisia omalla pääomalla rahoitettujen mikroyritysten omista-jayrittäjiä, joilla ei ole lakisääteistä tilintarkastusvelvollisuutta. Haastattelut ovat luonteeltaan puolistruktu-roituja teemahaastatteluita ja ne on toteutettu syksyn 2012 ja kevään 2013 aikana. Lisänäkökulmien saami-seksi tutkimuksessa haastatellaan myös auktorisoitua KHT-tilintarkastajaa sekä pankin edustajaa. Tilintar-kastajan haastattelun tarkoituksena on selvittää vapaaehtoisen tilintarkastuksen tarpeellisuus ja siitä saatavat hyödyt auktorisoidun tilintarkastajan näkökulmasta. Pankin edustajan haastattelulla puolestaan halutaan selvittää vapaaehtoisen tilintarkastuksen suorittamisen tai sen suorittamatta jättämisen vaikutukset esimer-kiksi mahdollisessa luotonantotilanteessa.

TULOKSET

Tutkimuksen tulosten mukaan syitä omalla pääomalla rahoitettujen mikroyritysten haluun vapaaehtoisesti käyttää tilintarkastusta ovat esimerkiksi yrittäjien tarve ylläpitää yrityksen taloudellista terveydentilaa, halu pitää yrityksen prosessit muuttumattomana sekä omistajayrittäjien tarve valvoa ulkoistetun tilitoimiston toimintaa. Lisäksi yrityksen eri sidosryhmät vaativat tilintarkastuksen. Yllättävänä tuloksena nousee esiin myös yrittäjien tietämättömyys tilintarkastuksen vapaaehtoisuudesta. Tutkimusaineiston yrityksistä kolme (3) oli luopunut tilintarkastuksesta lakimuutoksen jälkeen; olennaisimpina syinä tilintarkastuksesta luopumi-seen nousivat tilintarkastuksesta aiheutuvat kustannukset, tilintarkastuksen hyödyttömyys, erimielisyydet tilintarkastajan kanssa sekä liiketoiminnan volyymin pienentyminen.

Avainsanat Vapaaehtoinen tilintarkastus, tilintarkastus, mikroyritys, tilintarkastuslaki
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.