School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2013
Thesis number: 13258
Sisäisen tarkastuksen ja sisäisen valvonnan vaikutus tilintarkastuksen laajuuteen Suomessa
Author: Aho, Ari; Toivanen, Laura
Title: Sisäisen tarkastuksen ja sisäisen valvonnan vaikutus tilintarkastuksen laajuuteen Suomessa
Year: 2013  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; tilintarkastus; auditing; sisäinen tarkastus; internal auditing; valvonta; control
Pages: 71
Key terms: sisäinen tarkastus; sisäinen valvonta; tilintarkastus
Abstract:
Tutkimuksemme tavoitteena on tarkastella millä tavoin sisäisen tarkastuksen yksikön olemassaolo ja sisäisen valvonnan laatu vaikuttavat tilintarkastuksen laajuuteen. Mittaamme tutkimuksessamme tilintarkastuksen laajuutta tilintarkastuspalkkion, kokonaistilintarkastustuntien, sekä erikseen kokeneiden ja avustavien tilintarkastajien tuntien avulla. Pyrimme lisäämään tietoa yritysten sisäisen valvonnan ja ulkoisen tilintarkastuksen suhteen luonteesta Suomessa. Tarkastelemme tätä suhdetta komplementti- ja substituuttiteorian näkökulmasta, eli onko sisäisen valvonnan ja tilintarkastuksen välillä toisiaan täydentävä vai toisiaan korvaava suhde.

Otoksemme koostuu 59 suomalaisesta, muulla kuin rahoitustoimialalla toimivasta, yhtiöstä, joiden liikevaihto oli yli 20 miljoonaa euroa vuonna 2010, ja joista osalla oli sisäisen tarkastuksen yksikkö. Keräsimme sisäistä valvontaa, sisäistä tarkastusta sekä omistus- ja hallintorakennetta koskevat tiedot päävastuullisille tilintarkastajille lähetetyistä kyselylomakkeista, toteutuneet tilintarkastustunnit tilintarkastajien sisäisistä raportointijärjestelmistä ja tilinpäätösaineistomme Orbis-tietokannasta.

Analysoimme tilintarkastuksen laajuuteen vaikuttavia tekijöitä neljällä eri mallilla. Mallien avulla pyrimme selvittämään, miten valitsemamme muuttujat selittävät tilintarkastuspalkkiota ja tilintarkastukseen käytettyjä tunteja. Regressiomallimme testimuuttujat olivat sisäisen tarkastuksen yksikön olemassaolo, sisäisen valvonnan laatu ja sisäisen valvonnan vaikutus työmäärään.

Tutkimuksemme testimuuttujat eivät nousseet tilastollisesti merkitseviksi. Emme siis havainneet komplementti- tai substituuttiteorian mukaista yhteyttä sisäisen valvonnan ja tilintarkastuksen laajuuden välillä. Kontrollimuuttujista sen sijaan liikevaihtoa ja tytäryhtiöiden lukumäärää mittaavat muuttujat nousivat tilastollisesti merkitseviksi kaikissa malleissa, jonka lisäksi yrityksen toimintariskiä ja listautumista kuvaavat muuttujat nousivat tilastollisesti merkitseviksi kolmessa mallissa.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.