School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2013
Thesis number: 13261
Johdon ohjausjärjestelmien paketti ulkoistamissuhteen hallinnoinnissa -Case sähköverkkoyhtiö
Author: Vessonen, Riikka
Title: Johdon ohjausjärjestelmien paketti ulkoistamissuhteen hallinnoinnissa -Case sähköverkkoyhtiö
Year: 2013  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; johtaminen; management; ohjausjärjestelmät; control systems; ulkoistaminen; outsourcing; luottamus; trust
Pages: 121
Key terms: ulkoistaminen; outsourcing; johdon laskentatoimen ohjausjärjestelmät; management control systems; johdon ohjausjärjestelmien paketti; management control package; transaktiokustannusteoria; transaction cost economics; luottamus; trust; riskit; risks
Abstract:
Tutkielman tavoitteena on tutkia miten ulkoistamissuhdetta hallinnoidaan. Tutkielmassa selvitetään mitä eri kontrollin muotoja ja kontrollityökaluja ulkoistava yritys käyttää suhteessaan ulkoistetun palvelun tarjoajaan. Tutkielmassa tarkastellaan millainen rooli muodollisilla ja epämuodollisilla ohjauskeinoilla sekä luottamuksella on ulkoistamissuhteen ohjausjärjestelmien paketissa. Tutkielmassa pyritään myös selvittämään miten ulkoistetun palvelun erityispiirteet, ulkoistavan yrityksen luottamus ja suhteessa koetut riskit vaikuttavat ulkoistamissuhteen ohjausjärjestelmän muotoon.

Tutkielman teoreettinen viitekehys muodostuu yritysten välisen yhteistyön hallinnoinnin aiemmista tutkimuksista, jotka pohjautuvat pääasiassa transaktiokustannusteoriaan ja luottamusta käsittelevään kirjallisuuteen. Teorian pohjalta tutkielman viitekehyksenä on johdon ohjausjärjestelmien paketti, jonka perusteella ulkoistamissuhteen hallinnointia tarkastellaan. Ulkoistamissuhteen ohjausjärjestelmän paketti käsittää laajasti muodollisia ja epämuodollisia ohjauksen työkaluja, ulkoistamissuhteen muodollisen hallintorakenteen, ulkoistamissopimuksen, palveluntarjoajan valinnan sekä osapuolten välisen luottamuksen. Tutkimuksen empiria kerättiin pääasiassa kohdeyrityksessä tehtyjen teemahaastattelujen perusteella. Empiriassa hyödynnettiin haastatteluiden tukena myös kohdeyrityksestä saatuja kirjallisia materiaaleja. Tutkielman empiiristä aineistoa analysoitiin tutkielman teoriaosuudessa muodostetun ulkoistamissuhteen ohjausjärjestelmien viitekehyksen avulla.

Tutkielman tulosten perusteella ei voitu havaita selkeää syy-seuraus suhdetta ulkoistamissuhteessa käytetyn ohjausmallin ja ohjausmallin muotoon vaikuttaneiden seikkojen välillä. Ulkoistetun palvelun erityispiirteillä, ulkoistavan yrityksen luottamuksella ja ulkoistamissuhteessa koetuilla riskeillä oli vaikutusta ulkoistamissuhteen ohjausjärjestelmän muotoon, mutta sen lisäksi valittuun ohjausjärjestelmään vaikutti myös kohdeyrityksessä yleisesti käytössä olevat ulkoistamissuhteen hallinnoinnin mallit ja käytännöt. Tutkimustulosten perusteella kohdeyrityksen ulkoistamissuhdetta hallinnointiin useilla muodollisilla ja epämuodollisilla ohjauksen työkaluilla. Ulkoistamissuhteen ohjauksessa korostui erityisesti muodollisen ohjauksen keskeinen rooli suhteen hallinnoinnissa. Ulkoistamissuhteen hallinnoinnin perustan muodostivat ulkoistamissuhteen muodollinen hallintorakenne sekä tarkka ja yksityiskohtainen ulkoistamissopimus, jotka määrittelivät suhteen osapuolten tehtävät, vastuut ja suhteen hierarkiset rakenteet. Ulkoistamissuhteen ohjauksessa korostui lopputuloksen ja käyttäytymisen kontrollit ja tehokas suorituskyvyn johtaminen. Muodollisen ohjauksen lisäksi epämuodollisella ohjauksella ja suhteen luottamuksella oli tärkeä rooli ulkoistamissuhteen ohjausjärjestelmien paketissa, ja ne mahdollistivat avoimen ja läpinäkyvän vuorovaikutussuhteen. Ulkoistamissuhteen ohjausjärjestelmän paketin muodollisilla ja epämuodollisilla ohjauksen työkaluilla ja luottamuksella oli merkittäviä keskinäisiä vuorovaikutussuhteita. Ohjausjärjestelmän paketin muodolliset ja epämuodolliset ohjauksen työkalut sekä suhteen osapuolten luottamus vahvistivat toisiaan lisäten suhteen kontrollia ja vähentäen suhteen epävarmuutta. Tutkielman tulokset vahvistivat käsitystä ulkoistamissuhteen hallinnoinnin merkityksestä ulkoistamissuhteen onnistumisessa ja yhteistyön suorituskyvyn parantamisessa.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.