School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management and International Business | Organization and Management | 2013
Thesis number: 13265
Lentäjien lomautuskokemuksia: Lomautusten vaikutus Finnairin lentäjien psykologiseen sopimukseen
Author: Mäkeläinen, Minna
Title: Lentäjien lomautuskokemuksia: Lomautusten vaikutus Finnairin lentäjien psykologiseen sopimukseen
Year: 2013  Language: fin
Department: Department of Management and International Business
Academic subject: Organization and Management
Index terms: organisaatio; organization; johtaminen; management; lomautus; lay-offs; asenteet; attitudes; tyytyväisyys; satisfaction; psykologia; psychology
Pages: 78
Full text:
» hse_ethesis_13265.pdf pdf  size:992 KB (1014935)
Key terms: psykologinen sopimus; psykologisen sopimuksen rikkoutuminen; lomautus; lentäjä
Abstract:
Tutkielman tavoitteena oli selvittää, kokevatko Finnairin lentäjät lomautukset psykologisen sopimuksen rikkomisena, ja vaikuttaako psykologisen sopimuksen rikkoutuminen lentäjien asenteisiin ja käyttäytymiseen työssä. Psykologisen sopimuksen rikkoutumisen on todettu vaikuttavan negatiivisesti muun muassa työtyytyväisyyteen, organisaatioon sitoutumiseen ja alaistaitoihin sekä positiivisesti vaihtoaikeisiin. Irtisanomisten, lomautusten ja rakenteellisten muutosten ollessa organisaatioissa yhä tavallisempia on tärkeää ymmärtää, miten toimenpiteet voivat vaikuttaa työntekijöiden asenteisiin ja käyttäytymiseen työssä.

Tutkimusta varten haastateltiin viittä Finnairin lentäjää, jotka olivat parhaillaan tai olivat olleet lomautettuna silloisen työnantajansa toimesta. Teemahaastattelun teemoina toimivat taustatietojen ja psykologisen sopimuksen rikkomisen lisäksi aiemmassa tutkimuksessa havaitut psykologisen sopimuksen rikkoutumisen vaikutukset: työtyytyväisyys, sitoutuminen, alaistaidot, vaihtoaikeet ja työsuoritus. Haastattelut toteutettiin keväällä 2010. Aineisto analysoitiin teema-analyysin avulla ja aineiston pohjalta keskeisiksi todetut teemat ryhmiteltiin tutkimuskysymysten mukaisesti psykologisen sopimuksen rikkoutumisen ja seurausten asenteissa ja käyttäytymisessä alle. Psykologisen sopimuksen rikkoutumisen teemoiksi valikoituivat lomautuskäytännöt, keskustelu julkisuudessa ja luottamus. Psykologisen sopimuksen rikkoutumisen seurausten osalta teemoiksi nousivat työtyytyväisyys, sitoutuminen, motivaatio, työhön suhtautuminen, alaistaidot ja vaihtoaikeet.

Tulosten perusteella lomautusta itsessään ei koeta psykologisen sopimuksen rikkomisena, mutta lentäjät kokivat kuitenkin psykologista sopimusta rikotun. Taustalla vaikuttavat epäoikeudenmukaisiksi koetut lomautuskäytännöt ja julkisuudessa käyty keskustelu, jotka ovat johtaneet luottamuspulaan ja sitä kautta psykologisen sopimuksen rikkoutumisen kokemukseen. Vaikutukset asenteissa ja käyttäytymisessä vaihtelevat, mutta yleisesti ottaen voidaan todeta psykologisen sopimuksen rikkoutumisen vaikuttaneen työtyytyväisyyteen, sitoutumiseen, motivaatioon, alaistaitoihin ja vaihtoaikeisiin. Vaikutukset kohdistuvat lähinnä organisaatioon, eivät niinkään itse työhön tai työkavereihin. Työsuoritukseen psykologisen sopimuksen rikkoutuminen ei tässä kontekstissa vaikuttanut.

Keskeinen johtopäätös on kokonaisuuden merkitys psykologisen sopimuksen rikkoutumisen kokemuksessa. Yksittäisen toimenpiteen vaikutuksia on mahdotonta arvioida, ja se tuskin on järkevääkään. Konteksti kokonaisuudessaan on keskeisessä roolissa arvioitaessa psykologisen sopimuksen rikkoutumiseen vaikuttaneita tekijöitä. Psykologisen sopimuksen rikkoutumisen näkökulmasta puolestaan toimintatavat nousevat olennaisiksi vaikuttajiksi siinä, kuinka vakavia seurauksia asenteissa ja käyttäytymisessä tapahtuu.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.