School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2013
Thesis number: 13267
Controllerin rooli perheyrityksessä - Case Etola-yhtiöt
Author: Wilska, Emmi
Title: Controllerin rooli perheyrityksessä - Case Etola-yhtiöt
Year: 2013  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; perheyhtiöt; family firms; työ; work; ammatit; professions; identiteetti; identity
Pages: 90
Key terms: controller; roolimuutos; roolimetafora; perheyritys
Abstract:
Tutkielman tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia controllerin roolia uudenlaisessa kontekstissa, perheyrityksessä. Tutkimuksella pyritään selvittämään, millainen on perheyrityksen controllerin rooli ja mitkä tekijät vaikuttavat roolin muodostumiseen. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan, onko perheyrityksen controllerin roolissa nähtävissä aikaisemman johdon laskentatoimen tutkimuksen löytämää controllerin roolimuutosta liiketoimintaa tukevampaan suuntaan.

Lähdeaineisto

Tutkimuksen teoreettisina lähtökohtina käytettiin runsaasti controllereiden roolia ja roolimuutosta käsitteleviä tieteellisiä artikkeleita. Lisäksi mukaan otettiin mahdollisimman paljon tutkimusaiheeseen liitettävissä olevia tutkimuksia perheyrityksistä. Tutkimuksen empiirinen osa koottiin tekemällä kahdeksan haastattelua yhdessä suomalaisessa perheyrityksessä. Tutkimukseen haastateltiin kaikkia yrityksen johdon laskentatoimen tai sen kehittämisen parissa työskenteleviä henkilöitä.

Tulokset

Tutkimustulosten mukaan tutkimuskohteena olleen perheyrityksen controllereiden rooli on pitkään ollut hyvin perinteinen ja controllereiden tehtävät ovat painottuneet toteutuneiden lukujen raportoimiseen. Useat eri tekijät, kuten konsernin koko, toimiala, vakavaraisuus ja vallan keskittyminen ylimpään johtoon, ovat vaikuttaneet roolin muodostumiseen sellaiseksi. Huolimatta roolin pysymisestä pitkään perinteisenä, havaittiin yrityksen viimeaikaisten toimien antavan merkkejä controllerin roolin muuttumisesta. Controllerin roolimuutosta oli siis nähtävissä tietyin rajoittein.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.