School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Business Law | 2013
Thesis number: 13279
Yrityskiinnityksen alainen omaisuus ja sen luovuttaminen
Author: Kulju, Anna
Title: Yrityskiinnityksen alainen omaisuus ja sen luovuttaminen
Year: 2013  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Business Law
Index terms: yritysjuridiikka; business law; yritykset; companies; vakuudet; collateral; kiinnitys; mortgages
Pages: 78
Key terms: vakuudet; yrityskiinnitys; irtaimen luovutus
Abstract:
Yrityskiinnityslaki tuli voimaan 1.1.1986. Yrityskiinnitys mahdollistaa sen, että jokainen kaupparekisteriin merkitty elinkeinonharjoittaja voi pantata luottojensa vakuudeksi kaiken elinkeinotoimintansa piiriin kuuluvan irtaimen omaisuutensa vahvistamalla siihen yrityskiinnityksen. Yrityskiinnitys on hyvin yleisesti käytetty vakuus rahoituskäytännössä. Työssä käsitellään sitä, mikä omaisuus kuuluu yrityskiinnityksen piiriin, miten kiinnityksenalaista omaisuutta voidaan kiinnityksen voimassa olleessa luovuttaa ja miten yritystoiminnan erilaiset muutokset, kuten yrityksen luovuttaminen, yritysmuodon muuttaminen, yrittäjän kuolema tai yrityksen lopettaminen vaikuttavat kiinnitykseen. Työn ulkopuolelle on rajattu kiinnityksen perustamiseen ja sen rekisteröintiin liittyvät kysymykset ja toisaalta myös kiinnityksen tuottamat oikeudet ja niiden toteuttaminen yrityksen insolvenssitilanteissa. Työ on metodiltaan oikeusdogmaattinen. Yrityskiinnityksen piiriin kuuluu kaikki elinkeinonharjoittajan omistuksessa oleva irtain omaisuus. Yrityskiinnityksen ulottuvuuden määrittelyyn vaikuttaa se, mitä pidetään elinkeinotoiminnan harjoittamisena, ja se, milloin omaisuus on elinkeinotoimintaan kuuluvaa. Irtaimen omaisuuden ja kiinteän omaisuuden raja ratkaisee sen, kuuluuko omaisuus kiinnityksen piiriin. Kiinnityksen ulottuvuuteen vaikuttaa myös se, onko omaisuutta ulosmitattu tai luovutettu konkurssiin tai yrityssaneeraukseen ennen kiinnityksen vahvistamista ja kiinnityksen suhde muihin vakuusmuotoihin. Yrityskiinnityksen vahvistaminen ei estä elinkeinonharjoittajaa luovuttamasta ja käyttämästä yrityskiinnityksen alaista omaisuutta. Jos elinkeinonharjoittaja luovuttaa yrityskiinnityksen alaista omaisuutta lain sallimassa laajuudessa, panttioikeus luovutettuun omaisuuteen lakkaa. Jos omaisuutta luovutetaan enemmän, kuin normaaliin liiketoimintaan kuuluu, voi luovutus jäädä pysyväksi, jos ostaja on saanut omaisuuden vilpittömässä mielessä itselleen. Jos elinkeinonharjoittaja luovuttaa yrityskiinnityksen kohteena olevan omaisuuden kokonaisuudessaan tai pääosin, yrityskiinnitys pysyy voimassa. Yrityskiinnityksen laajuuteen ja voimassa pysymiseen voivat vaikuttaa myös elinkeinotoiminnan erilaiset muutokset, kuten yrityksen luovuttaminen, yritysmuodon muuttaminen, yrittäjän kuolema tai yrityksen lopettaminen. Elinkeinonharjoittajalla on myös tiedonantovelvollisuus yritystoimintaa koskevista merkittävistä muutoksista. Yrityskiinnitys on joustava ja laaja vakuus. Se mahdollistaa sen, että elinkeinonharjoittajan omaisuutta käytetään hyväksi vakuustarkoituksessa samalla, kun omaisuus on käytössä elinkeinotoiminnassa. Yrityskiinnityksenhaltijan tulee seurata vakuuden tilannetta varmistuakseen kiinnityksen vakuusarvon säilymisestä. Omaisuuden luovuttaminen voi vaikuttaa kiinnityksen arvoon merkittävästi. Yrityskiinnityksen alaisen omaisuuden erottaminen muiden kiinnitysten alaisesta omaisuudesta yrityksen insolvenssitilanteissa voi olla työlästä ja aiheuttaa kustannuksia.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.