School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2013
Thesis number: 13297
Kyselytutkimus taloushallinnon työnkuvista, ajankäytöstä sekä kompetenssivaatimuksista
Author: Perksalo, Laura; Vaalasranta, Jaakko
Title: Kyselytutkimus taloushallinnon työnkuvista, ajankäytöstä sekä kompetenssivaatimuksista
Year: 2013  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; taloushallinto; financial management; osaaminen; competence; ajankäyttö; time use; kyselyt; questionnaire
Pages: 138
Key terms: laskentatoimi, roolin muutos, controller, talousjohtaja, talouspäällikkö, assistant controller, kyselytutkimus, taidot, tehtävät
Abstract:
TUTKIMUKSEN TAVOITE

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia laskentaekonomien tehtävänkuvaa ja roolia sekä niiden muutosta. Tämä tapahtuu selvittämällä eri tehtäviin käytettyä aikaa sekä tehtävien ja tehtävissä tarvittavien taitojen tärkeyttä henkilölle. Vastauksia verrataan eri nimikeryhmien kesken ja tavoitteena on muodostaa kuva laskentaekonomien tehtäväkentästä ja sen toimijoista.

TUTKIMUSMENETELMÄ JA AINEISTO

Tutkimusmenetelmänä on kyselytutkimus. Vastaajajoukoksi valikoitui otos Suomen Ekonomiliiton jäseniä, joille kysely lähetettiin. Vastaajajoukosta muodostettiin nimikkeiden perusteella neljä nimikeryhmää, joiden avulla tulosten tulkinta tehtiin. Nämä ryhmät ovat Assistant Controllerit, Controllerit, Talouspäälliköt ja Talousjohtajat. Osana aineistoa on myös sekä ulkomainen että kotimainen aiempi tutkimus laskentaekonomien työnkuvista ja roolin muutoksesta.

TULOKSET

Tutkimuksen tuloksena havaittiin, että talousfunktion roolin muutos on ollut hidasta, mutta muutosta on tapahtunut ja se jatkuu edelleen yhä avoimempaan ja liiketoimintaorientoituneempaan suuntaan. Samat perustehtävät, kuten tulosraportointi ja budjetointi pysyvät tärkeinä ja vievät suuren osan laskentaekonomin työajasta. Nimikeryhmien välillä havaittiin kuitenkin eroja, joten nimike voidaan tietyiltä osin linkittää tiettyyn tehtävänkuvaan. Tehtävien ja taitojen osalta kysyttiin vastaajilta myös lisäkoulutustarvetta. Suurin osa lisäkoulutustarpeesta kohdistui tehtäviin, joiden osuus työnkuvasta ei ollut suuri, mutta tehtävää pidettiin tärkeänä. Lisäkoulutustarve taidoissa korostui analyyttisten taitojen sekä projektinhallinnan merkitys.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.