School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Communication | Finnish Business Communication | 2013
Thesis number: 13300
Ympäristönsuojelusta yrityskansalaisuuteen - suomalaisten yritysten vastuullisuusdiskurssin muutos
Author: Karppinen, Hanna
Title: Ympäristönsuojelusta yrityskansalaisuuteen - suomalaisten yritysten vastuullisuusdiskurssin muutos
Year: 2013  Language: fin
Department: Department of Communication
Academic subject: Finnish Business Communication
Index terms: yritykset; companies; Suomi; Finland; ympäristönsuojelu; environmental protection; viestintä; communication; vastuu; responsibility; yhteiskuntavastuu; corporate responsibility; diskurssianalyysi; discourse analysis
Pages: 83
Full text:
» hse_ethesis_13300.pdf pdf  size:983 KB (1006146)
Key terms: Vastuullisuusdiskurssi; ideologia; valta; luonnollistaminen; legitimaatio; yhteiskuntavastuu; vastuullisuusraportointi; kriittinen diskurssianalyysi
Abstract:
Tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten suomalaisten suurten yritysten vastuullisuusdiskurssi on muuttunut aikavälillä 1994-2011. Vastuullisuusdiskurssista pyritään löytämään päämuutokset aiemman vastuuraportoinnin ja nykyisen vastuuraportoinnin väliltä. Tutkimuksessa perehdytään esimerkiksi vastuullisuuden käsitteen, raportoinnin diskurssin tyylin, viestinnällisten päämäärien ja luonnollistettavien ideologioiden muutokseen. Tarkoituksena on myös hahmottaa, miten vastuullisuuden ymmärtäminen yhteiskunnassa on muuttunut tarkasteltavalla aikavälillä yritysten oman vastuullisuusraportoinnin perusteella.

Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Tutkimusaineisto koostuu neljän suuren suomalaisen yrityksen - Finnair, Outokumpu, Kemira ja Fortum - vuosikertomusten vastuullisuutta käsittelevistä osioista ja yhteiskuntavastuuraporteista. Tarkasteltavat yritykset ovat vuodesta 1994 lähtien tiedottaneet säännöllisesti vastuullisuudestaan, joten vastuuviestinnän tekstejä on tutkittu aikavälillä 1994 -2011. Aineiston tutkimusmenetelmänä toimii kriittinen diskurssianalyysi, jonka avulla pyritään selvittämään raportoinnissa vallinneita päämääriä, ideologioita, legitimaatiostrategioita ja tekstillisiä keinoja esittää yritysten vastuullisuus tietyssä valossa.

Tulokset

Tutkimuksen perusteella paljastui, että suomalaisten yritysten vastuullisuusdiskurssi, ja koko vastuullisuuden hahmottuminen yhteiskunnassa, ovat muuttuneet selkeästi tutkitun ajanjakson aikana. Päämuutoksia diskurssissa löytyi neljä. Ensinnäkin on tapahtunut muutos tiiviistä, puhtaasti lukijan informointiin keskittyvästä ja menneisyyteen katsovasta diskurssista kohti pedagogisempaa, tulevaisuusorientoitunutta ja vastuuta pohdiskelevaa diskurssia. Toiseksi, koko vastuullisuuden määritelmä on muuttunut ympäristönsuojelusta kohti laajaa yrityskansalaisuutta, johon voidaan nostaa hyvinkin moninaisia asioita kuulumaan vastuun piiriin. Kolmanneksi, yritysten käsitys win-win-argumentin mahdollisesta toimivuudesta - eli vastuullisuuden ja voiton maksimoinnin yhdistämisestä - on muuttunut. Neljänneksi, yritys on muuttunut diskurssissa passiivisesta lakien noudattajasta aktiiviseksi odotusten ylittäjäksi ja edelläkävijäksi. Yhteiskuntavastuuraportoinnilla on nykyään siis myös paljon muita funktioita kuin pelkkä tiedottaminen kuluneen tilikauden toiminnasta.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.