School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Marketing | Strategic Retail Management | 2013
Thesis number: 13309
Markkinoinnin keinot vastata vapaa-ajan aikuiskoulutustarpeisiin. Case: Espoon työväenopisto.
Author: Borger, Nina
Title: Markkinoinnin keinot vastata vapaa-ajan aikuiskoulutustarpeisiin. Case: Espoon työväenopisto.
Year: 2013  Language: fin
Department: Department of Marketing
Academic subject: Strategic Retail Management
Index terms: markkinointi; marketing; vapaa-aika; leisure; aikuiskoulutus; adult education
Pages: 146
Full text:
» hse_ethesis_13309.pdf pdf  size:3 MB (2454091)
Key terms: Aikuiskoulutus, kansalaisopisto, koulutuksen esteet, koulutuksen markkinointi, tarveteoria, työväenopisto, vapaa sivistystyö.
Abstract:
Tutkielman tavoitteena oli selvittää, minkälaisia tarpeita espoolaisilla kuluttajilla on, jotka voisivat johtaa aikuiskoulutuspalveluiden käyttämiseen vapaa-ajalla ja miten palveluntarjoaja voi markkinointikeinoillaan vastata tarpeisiin ja poistaa esteitä palveluiden käytöltä.

Tutkimusmenetelmänä oli kvantitatiivinen kyselytutkimus ja tiedonkeruumenetelmänä verkkokysely. Kysely lähetettiin 4044 vastaanottajalle. Vastaukset käsiteltiin käyttäen pääasiassa faktorianalyysiä ja ristiintaulukointia. ANOVA ja Chi-Square toimivat tilastollisen testauksen apuvälineinä.

Kyselyyn saatiin 311 vastausta. Vastausprosentiksi muodostui 7,7 %. Aikuiskoulutuspalveluiden käyttöön johtavista tarpeista painottuivat eniten sosiaaliset tekijät; halutaan siis ennen kaikkea tutustua uusiin ihmisiin ja tavata tuttuja. Toisena painottuivat hyvinvointitekijät ja vähiten tiedolliset ja taidolliset tekijät.

Tutkimuksessa selvitettiin myös vastaajien kiinnostuksen kohteita koulutusaineittain ja toiveita koulutuksen ajankohtaan, kestoon ja paikkaan liittyen. Koulutuspalveluiden käyttämisen suurimpana esteenä koettiin kiinnostavan koulutuksen puuttuminen.

Koulutustarjonnan suunnittelussa tulee ottaa huomioon kuluttajien tarpeet ja palveluntarjoajan omat toiminnan tavoitteet yhteiskunnallisen markkinoinnin mukaisesti.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.