School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management and International Business | Organization and Management | 2012
Thesis number: 13310
Pätevä johtaja paperilla - Diskursseja pätevyyden sukupuolittuneisuudesta mediassa
Author: Turunen, Riikka
Title: Pätevä johtaja paperilla - Diskursseja pätevyyden sukupuolittuneisuudesta mediassa
Year: 2012  Language: fin
Department: Department of Management and International Business
Academic subject: Organization and Management
Index terms: johtajat; managers; johtaminen; management; osaaminen; competence; sukupuoli; gender; diskurssianalyysi; discourse analysis; media; media; miehet; men; naiset; women
Pages: 95
Full text:
» hse_ethesis_13310.pdf pdf  size:953 KB (975626)
Key terms: johtaminen; leadership; sukupuoli; gender; pätevyys; competence; naiset; women; diskurssianalyysi; discourse analysis; verkkokommentointi; web comments; media; media
Abstract:
Tutkimuksen tausta ja tavoite:

Tutkimuksen aihepiiri käsittelee johtajuuden ja pätevyyden sukupuolittuneita merkityksiä ja sitä, miten erilaisissa mediateksteissä näitä merkityksiä tuotetaan. Tutkimuksen tavoitteena on tuoda esille, millaisia merkityksiä pätevyydestä rakennetaan ja miten nämä merkitykset toistuvat ja muuntuvat kolmessa erityyppisessä, mutta toisiinsa linkittyneessä mediatekstissä. Tutkimusraportin aluksi luon katsauksen johtajuuden, pätevyyden ja sukupuolen väliseen tutkimukseen. Lisäksi esittelen median roolia johtajuuden sukupuolittuneiden ja pätevyyteen assosioitujen merkitysten rakentumisessa.

Tutkimuksen toteutustapa

Tutkimuksen teoreettis-metodologinen viitekehys rakentuu sosiaaliseen konstruktionismiin perustuvaan diskurssianalyyttiseen lähestymistapaan. Tämän metodisen lähestymistavan avulla tarkastelen kielen käyttöä sosiaalisena toimintana, jonka keskiössä on se tapa, miten merkityksiä pätevyydestä tekstissä tuotetaan ja miten toimijat tekevät asioita ymmärrettäväksi kielenkäytöllään. Tutkimusaineistoni koostuu mediatekstien ”palapelistä”, joka on syntynyt Keskuskauppakamarin syksyn 2011 selvityksen, selvityksen pohjalta kirjoitetun Taloussanomien uutisen (7.1.2012) ja uutisen pohjalta syntyneiden verkkokommenttien (7.- 11.1.2012) muodostamana.

Tutkimuksen tulokset

Analyysini tuloksena olen ensin määritellyt ne diskurssit, jotka kytkeytyvät aineistossani sukupuoleen ja pätevyyteen. Lisäksi olen hahmottanut sitä, miten pätevyyttä kussakin diskurssissa rakennetaan ja millaisia merkityksiä pätevyydelle diskursseissa annetaan. Tarkastelen myös kunkin diskurssin funktionaalisuutta eli sitä, millaisia seurauksia diskursseissa toistuvat pätevyyden merkitykset tuottavat. Hahmottamani diskurssit olen nimennyt pätevä miestoimitusjohtaja -, lisäarvonainen -, nainen tukitoimijana – ja ansioitunut ammattilainen – diskursseiksi. Analyysissa selvennän, kuinka paikallistamani diskurssit ilmenevät, uusiutuvat, rakentuvat ja muuntuvat eri mediateksteissä ylläpitäen samalla johtajan pätevyyden merkityksellistymistä sukupuolittuneena ominaisuutena. Hahmotan, kuinka pätevyyden merkityksellistyminen mediateksteissä mukailee pääosin maskuliinista mallia lukiten pätevyyden miehiseksi ominaisuudeksi.

Avainsanat

Johtaminen, sukupuoli, pätevyys, naiset, diskurssianalyysi, verkkokommentit, media
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.