School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management and International Business | Organization and Management | 2013
Thesis number: 13311
Johtajuuden rakentuminen sosiaalisissa käytänteissä
Author: Hannula, Aurora
Title: Johtajuuden rakentuminen sosiaalisissa käytänteissä
Year: 2013  Language: fin
Department: Department of Management and International Business
Academic subject: Organization and Management
Index terms: johtajat; managers; johtaminen; management; diskurssianalyysi; discourse analysis
Pages: 137
Key terms: johtajuus; käytänne; diskurssianalyysi; sosiaalinen konstruktionismi
Abstract:
Tiivistemä:

Tutkimuksen tavoitteena on rakentaa ymmärrystä siitä, miten johtajuus rakentuu sosiaalisissa käytänteissä. Tarkastelen tutkimuksessa suuren Suomessa toimivan palveluorganisaation johtajuutta, johtamiskäytänteitä ja niiden rakentumista. Haen tutkimuksessa vastauksia siihen, millaisia merkityksiä johtajat rakentavat diskursseissa johtamistyölle ja millaisista käytänteistä johtajien diskurssit kertovat.

Tutkimukseni rakentuu sosiaalisen konstruktionismin lähtökohtaperiaatteiden pohjalta. Sovellan tutkimuksessa diskurssianalyyttistä ja käytäntöteoreettista tutkimuskirjallisuutta. Tutkimusotteeni on laadullinen ja empiirinen aineisto koostuu johtajien koulutuspäivän osallistuvasta havainnoinnista ja viiden johtajan yksilöhaastattelusta. Analyysimetodina käytän diskurssianalyysiä.

Diskurssianalyysin keinoin olen tunnistanut empiirisestä aineistosta organisaation sisällä rakentuneita merkityssysteemejä, joita johtajat diskursseillaan ja toiminnallaan jatkuvasti uudelleen tuottavat ja muuttavat. Johtajien diskurssit paljastavat merkityksiä, tuottavat asiantiloja sekä konstruoivat subjekteja. Olen tunnistanut empiirisestä aineistosta viisi käytänteiden kokonaisuutta: asiajohtamisen käytänteet, yhteisöllisyyden käytänteet, nyt-hetkestä ja tunteista vaikenemisen käytänteet, arviointikäytänteet sekä kilpailu- ja tehokkuuskäytänteet. Käytänteet esiintyvät virallisissa, epävirallisissa, julkilausutuissa ja julkilausumattomissa muodoissa. Aineistosta esiin nousseita julkilausuttuja käytänteiden ulottuvuuksia ovat esimerkiksi määritetyt toimintamallit, tavoitteet, sopimukset, prosessikaaviot, arviointitavat, sovitut roolit, dokumentit, työvälineet, ammattikieli ja erilaiset symbolit. Julkilausumattomia käytänteiden ulottuvuuksia ovat esimerkiksi hiljaisesti hyväksytyt ja vakiintuneet toimintatavat, havainnointitavat, odotukset ja taustaoletukset.

Tutkimuksen perusteella sosiaalisilla käytänteillä on tärkeä rooli johtajuuden rakentumisessa. Sosiaaliset käytänteet vaikuttavat tutkittavien joukkoon ikään kuin itsestään selvinä toimintatapoina usein automaattisesti ja huomaamattomasti.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.