School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Communication | Finnish Business Communication | 2013
Thesis number: 13315
Employees' organizational identification in a post-merger environment - a multifactor approach
Author: Röyttä, Antti
Title: Employees' organizational identification in a post-merger environment - a multifactor approach
Year: 2013  Language: eng
Department: Department of Communication
Academic subject: Finnish Business Communication
Index terms: Aalto-yliopisto; Aalto University; organisaatio; organization; organisaatiomuutos; organizational change; organisaatiokäyttäytyminen; organizational behaviour; identiteetti; identity
Pages: 73
Full text:
» hse_ethesis_13315.pdf pdf  size:2 MB (1437942)
Key terms: organizational identification, merger, multifactor approach, identity, organizational groups
Abstract:
Employees' organizational identification in a post-merger environment - a multifactor approach Case: Aalto- yliopiston Arkkitehtuurin laitos

Tavoitteet:

Tutkielman ensisijaisena tavoitteena on selvittää, miten Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin osaston henkilökunta ja opiskelijat ovat sopeutuneet uuteen organisaatioympäristöön, joka muodostui Arkkitehtuurin osaston liityttyä Taiteiden ja suunnittelun korkeakouluun. Tutkimuksen painopiste on organisaatioidentiteetissä ja siinä, mihin organisaatioon Arkkitehtuurin laitoksen henkilökunta ja opiskelijat ensisijaisesti identifioituvat ennen yhdistymistä ja yhdistymisen jälkeen.

Tutkimusaineisto ja - menetelmät:

Tutkimuksessa on hyödynnetty mixed method- lähestymistapaa, jossa tutkimusaineisto kootaan kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen kautta. Kvalitatiivinen aineisto koostuu neljästä haastattelusta, jotka toteutettiin kevään 2012 aikana. Haastateltavina olivat Arkkitehtuurin laitoksella johtavassa asemassa olevia henkilökunnan jäseniä sekä opiskelijoita. Kvantitatiivinen tutkimusaineisto puolestaan koottiin kyselyllä, joka lähetettiin Arkkitehtuurin laitoksen henkilökunnalle ja opiskelijoille sähköpostitse.

Tutkimusvälineenä hyödynnettiin Multifactor- lähestymistapaa, jossa yhdistymiseen liittyvät tekijät jaettiin kuuteen osaan. Määrittelemällä näiden tekijöiden keskinäinen merkitys yhdistymisen jälkeisessä identifitoitumisessa on mahdollista selvittää, millä tavoin yhdistyminen on vaikuttanut henkilökunnan ja opiskelijoiden organisaatioidentiteettiin ja arkkitehtien sisäiseen ammatti-identiteettiin.

Tulokset:

Merkittävimpinä identifioitumiseen liittyvinä tekijöinä esille nousivat yhdistymiseen liittyvät uhat ja mahdollisuudet, identifioituminen organisaation sisäisiin ryhmiin sekä jatkuvuus/ epävarmuus. Arkkitehtien oma vahva ammatillinen identiteetti nousi tutkimuksessa voimakkaasti esiin, ja tämä vahva identiteetti myös auttoi arkkitehteja sopeutumaan uuteen organisaatioympäristöön. Suurin osa arkkitehdeista kokee edelleen identifioituvansa ensisijaisesti nimenomaan arkkitehtuurin osastoon, ei TaiK:iin tai Aalto- yliopistoon. Suurimpana epävarmuustekijänä koettiin se, millä tavoin ulkopuoliset toimijat tulevat näkemään arkkitehtien teknillisen pätevyyden TaiK:iin yhdistymisen jälkeen.

Avainsanat: organizational identification, merger, multifactor approach, identity, organizational groups
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.