School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Communication | Finnish Business Communication | 2013
Thesis number: 13339
Taloudellisen tuloksen oikeuttaminen toimitusjohtajan katsauksessa
Author: Koskinen, Jarno
Title: Taloudellisen tuloksen oikeuttaminen toimitusjohtajan katsauksessa
Year: 2013  Language: fin
Department: Department of Communication
Academic subject: Finnish Business Communication
Index terms: viestintä; communication; yritysviestintä; business communication; pörssiyhtiöt; exchange-listed companies; tulos; return
Pages: 67
Full text:
» hse_ethesis_13339.pdf pdf  size:675 KB (690734)
Key terms: oikeuttaminen; legitimiteetti; legitimaatio; oman edun attribuutiot; toimitusjohtajan katsaus
Abstract:
Tavoitteet Tutkielman tavoitteena on selvittää, onko taloudellisen tuloksen oikeuttaminen oman edun attribuutioiden avulla keskeinen symbolisen hallinnan legitimaatiomenetelmä suomalaisten pörssiyhtiöiden toimitusjohtajan katsauksissa.

Tutkimusaineisto ja -menetelmät Tutkimusaineistona on markkina-arvoltaan 30 suurimman Helsingin pörssissä listatun yhtiön vuosikertomukset vuodelta 2011. Tarkastelussa keskitytään ainoastaan yhteen osaan vuosikertomusta eli toimitusjohtajan katsaukseen. Tutkimuksen aineisto analysoidaan laadullisen sisällönanalyysin keinoin.

Tulokset Valtaosa suomalaisista pörssiyhtiöistä vaikuttaa käyttävän oman edun attribuutioita taloudellisen tuloksensa oikeuttamisessa. Yhtiöt tarjoavat oman edun attribuutiovääristymän mukaisia selityksiä suoritukselleen, eli toisin sanoen positiiviseksi määritelty taloudellinen tulos selitetään yhtiön sisäisillä tekijöillä, ja negatiiviseksi määritelty tulos perustellaan ulkoisilla tekijöillä. Lisäksi neutraalin tuloksen raportoineet yhtiöt vaikuttavat toimivan vastaavalla tavalla, eli sisäisillä tekijöillä tulkitaan olleen positiivinen vaikutus ja ulkoisilla tekijöillä negatiivinen vaikutus tulokseen. Euroalueen talouskriisin negatiiviset vaikutukset nousevat voimakkaasti esiin tarkastelluissa teksteissä. Epäsuotuisan taloudellisen tuloksen raportoineet yhtiöt selittävät heikkoa suoritustaan tyypillisesti haasteellisella toimintaympäristöllä, ja maailmantalouden epävarmuus mainitaan useassa tekstissä yhtiön taloudellista tulosta selittävänä tekijänä. Negatiivisen tuloksen raportoineiden yhtiöiden ohella myös lukuisat positiivisen tai neutraalin tuloksen raportoineet yritykset nostavat esille haastavan taloustilanteen epäsuotuisia vaikutuksia ja tällä tavoin korostavat sisäisten tekijöiden merkitystä tuloksen saavuttamisessa.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.