School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management and International Business | Organization and Management | 2013
Thesis number: 13342
HR-ammattilaisuuden rakentuminen - Diskurssianalyysi HR-ammattilaisten puheesta
Author: Lehtola, Jasmi
Title: HR-ammattilaisuuden rakentuminen - Diskurssianalyysi HR-ammattilaisten puheesta
Year: 2013  Language: fin
Department: Department of Management and International Business
Academic subject: Organization and Management
Index terms: johtaminen; management; henkilöstöhallinto; personnel management; työ; work; ammatit; professions; identiteetti; identity; diskurssianalyysi; discourse analysis
Pages: 106
Key terms: henkilöstöjohtaminen; identiteettien sosiaalinen rakentuminen; diskurssi
Abstract:
TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksessa tarkastelen HR-ammattilaisuutta ja HR-ammattilaisten identiteettejä HR- ammattilaisten tuottaman puheen kautta. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten HR- ammattilaiset itse puhuvat omasta roolistaan ja työstään HR-funktiossa. Lisäksi olen kiinnostunut heidän identiteettinsä sosiaalisesta rakentumisesta. Vastaan tutkimuksessani kysymyksiin siitä, miten HR-ammattilaiset puheessaan ammentavat eri diskursseista ja miten keskustelijat rakentavat omaa HR-ammattilaisen identiteettiään keskustelun aikana näissä diskursseissa. Teoreettinen viitekehykseni pohjautuu HR-ammattilaisten rooliin ja asemaan liittyvään aikaisempaan tutkimukseen sekä identiteettien sosiaalista rakentumista koskevaan kirjallisuuteen.

TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Aineiston analysin toteutin diskurssianalyysin periaatteiden mukaisesti. Tutkimusotteeni on laadullinen ja sosiaaliseen konstruktionismiin pohjautuva. Tukimukseni empiirinen aineisto koostuu kahdesta fokusryhmäkeskustelusta, joissa kummassakin oli 5 osallistujaa. Analyysityön ensimmäisessä vaiheessa tunnistin aineistostani 3 yhtenäistä diskurssia, jotka nimesin bisnesdiskurssiksi, ihmisdiskurssiksi ja kehittämisdiskurssiksi. Tämän jälkeen siirryin tarkastelemaan diskurssien välisiä suhteita ja sitä, miten HR-ammattilaiset eri diskursseista ammentaessaan rakentavat identiteettiään. Diskurssien välisiä suhteita tarkastellessani havaitsin bisnesdiskurssin asettuvan muihin diskursseihin nähden hegemoniseen eli hallitsevaan asemaan. Havaitsin bisnesdiskurssin vaikuttavan sääntelevästi, joskaan ei täysin hallitsevasti, myös identiteetin rakentumiseen.

TUTKIMUSTULOKSET Bisnesdiskurssin hegemonisesta asemasta päätellen keskustelijoille on itsestäänselvää, että HR-työn tulisi olla liiketoimintalähtöistä ja strategista. Tämä itsestäänselvyys on kuitenkin usein johdettavissa lähinnä heidän tarpeestaan mukautua ympäristöstä tulleisiin vaatimuksiin. Lisäksi aineistoni perusteella voi tulkita, että ihmis- ja kehittämisdiskurssista ammentaminen olisi heille luonnollisempaa kuin bisnesdiskurssista ammentaminen. He eivät siis välttämättä puhu liiketoimintalähtöisyydestä tekijänä, joka aidosti innostaisi heitä työhönsä vaan enemmänkin he ovat mukautuneet ulkopuolelta tulleisiin vaatimuksiin. Tämä saattaa osaltaan selittää myös aikaisempia tutkimustuloksia, joiden mukaan HR- ammattilaisten rooli ei ole aidosti muuttunut liiketoimintalähtöiseksi, vaan muutos on jäänyt lähinnä retoriselle tasolle. Myös identiteetin rakentumisessa bisnesdiskurssilla on hallitseva rooli, vaikka keskustelijat rakentavat identiteettiään onnistuneesti myös ihmis- ja kehittämisdiskurssista käsin heille luonnollisissa tilanteissa.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.