School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2013
Thesis number: 13351
Kenestä tilintarkastaja? - Kyselytutkimus Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoiden halukkuudesta työskennellä tilintarkastusalalla
Author: Grönroos, Janne
Title: Kenestä tilintarkastaja? - Kyselytutkimus Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoiden halukkuudesta työskennellä tilintarkastusalalla
Year: 2013  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; tilintarkastus; auditing; työ; work; ammatit; professions; asenteet; attitudes; opiskelijat; students; kauppakorkeakoulut; schools of economics; Aalto-yliopisto; Aalto University
Pages: 124
Full text:
» hse_ethesis_13351.pdf pdf  size:2 MB (1747553)
Key terms: Tilintarkastus, tilintarkastaja, pavunlaskijan stereotypia, persoonallisuudenpiirteet, työarvot, ammatilliset kiinnostuksen kohteet, kyselytutkimus
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena on selvittää tekijöitä, jotka ovat yhteydessä kauppatieteiden opiskelijoiden halukkuuteen työskennellä tilintarkastusalalla. Tutkimusta motivoi ajankohtainen keskustelu tilintarkastajajärjestelmän uudistamisesta ja huoli hyväksyttyjen tilintarkastajien riittävyydestä sekä alan houkuttelevuudesta. Tutkittavat tekijät on rajattu aikaisemman tutkimuksen perusteella persoonallisuudenpiirteisiin, ammatillisiin kiinnostuksen kohteisiin ja työarvoihin. Lisäksi on tutkittu alaan liittyviä mielikuvia ja niiden yhteyttä alan houkuttelevuuteen uravaihtoehtona. Hyväksytyksi tilintarkastajaksi on mahdollista päästä vain suorittamalla laajat opinnot laskentatoimesta. Tästä syystä tutkimuskysymystä lähestytään kahdesta näkökulmasta. Ensimmäiseksi pyritään selvittämään mainittujen tekijöiden yhteys laskentatoimeen pääainevalintana. Toiseksi pyritään selvittämään tekijöiden yhteys laskentatoimen pääaineopiskelijan halukkuuteen työskennellä tilintarkastusalalla.

Tutkimusmenetelmä ja -aineisto Tutkimus on toteutettu Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoille suunnattuna kyselytutkimuksena. Kysely suoritettiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa suoritettiin internet-kysely 14.2.2013-10.3.2013 välisenä ajanjaksona. Internet-kyselyyn vastasi 407 opiskelijaa ja vastausprosentiksi muodostui 32 %. Toisessa vaiheessa kysely suoritettiin kolmella laskentatoimen luennolla, joista saatiin 146 vastausta. Aineisto koostui siten yhteensä 553 opiskelijan vastauksesta, joista 150 saatiin laskentatoimen opiskelijoilta ja 403 muiden pääaineiden opiskelijoilta. Aineistosta tunnistettiin faktorianalyysia käyttäen 19 latenttia muuttujaa, jotka kuvaavat tutkittavia tekijöitä. Näitä muuttujia vertailtiin jakaumien sijaintiin liittyvillä testeillä kuten t-testillä ja yksisuuntaisella varianssianalyysilla. Muuttujien yhteisvaihtelua tutkittiin korrelaatio- ja regressioanalyysilla.

Tutkimuksen tulokset Analyysin perusteella laskentatoimen opiskelijat ja muiden pääaineiden opiskelijat eroavat useiden ominaisuuksien osalta toisistaan. Laskentatoimen opiskelijat ovat esimerkiksi persoonallisuudeltaan vähemmän avoimia kuin muiden pääaineiden opiskelijat ja enemmän kiinnostuneita systemaattisista työtehtävistä. Samat erot korostuvat niiden laskentatoimen opiskelijoiden kohdalla, jotka ovat erityisen kiinnostuneita tilintarkastusalasta verrattuna laskentatoimen opiskelijoihin, jotka eivät ole. Kuitenkin vain alaan liittyvillä mielikuvilla on selkeä yhteys opiskelijoiden halukkuuteen työskennellä tilintarkastusalalla tai valita pääaineekseen laskentatoimi. Opiskelijoiden asennoituminen laskentatoimea ja tilintarkastusalaa kohtaan on ainoa merkittävästi ammatinvalintaa selittävä tekijä.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.