School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management and International Business | Organization and Management | 2013
Thesis number: 13379
Yritysoston jälkeinen integraatio: PK-Yritysten yhdistäminen teollisuuskonserniksi
Author: Ikonen, Harri
Title: Yritysoston jälkeinen integraatio: PK-Yritysten yhdistäminen teollisuuskonserniksi
Year: 2013  Language: fin
Department: Department of Management and International Business
Academic subject: Organization and Management
Index terms: johtaminen; management; organisaatio; organization; yrityskaupat; corporate acquisitions; integraatio; integration; pk-yritykset; smes; yritysjärjestelyt; company restructuring; teollisuus; industry
Pages: 80
Key terms: yritysjärjestelyt; integraatio; teollisuus; integraatiostrategia; teemahaastattelu
Abstract:
Tavoitteet

Tämä tutkielma keskittyy tutkimaan teollisuusyritys AB:n yritysjärjestelyä, jossa 14 aiemmin erillistä pientä ja keskisuurta yritystä pyritään yhdistämään yhdeksi isommaksi konserniksi. Tutkielma pyrkii selvittämään AB:n integraation vaikutuksia yritysten henkilöiden kokemuksiin.

Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Tutkimusaineisto kerättiin kahdella eri teemahaastattelulla. Ensimmäisessä taustavaiheessa yksikön ylintä johtoa haastateltiin integraation tavoitteista ja yrityksen historiasta. Toisessa vaiheessa kerättiin eri yksiköiden johtajien haastatteluista koostuva aineisto. Tutkielma analysoitiin teemoittelemalla se aiemmasta tutkimuksesta nousseiden tärkeiden teemojen mukaan. Teemoittelu noudattelee pääosin Teerikankaan (2008) viitekehystä integraatioon vaikuttavista tekijöistä.

Tulokset ja johtopäätökset

Tutkielma vahvistaa nykyistä käsitystä integraatioon vaikuttavista tekijöistä. Integraatiostrategialla on merkittävä vaikutus integraation haasteellisuuteen, mikä näkyi selvästi tämän strategian vaihtuessa. Vision merkitys korostui ja selkeyden lisäksi konkreettisuus näytti olevan tärkeä elementti siinä. Nopea muutosten läpivienti helpotti integraation toteutusta, mikä saattaa osin selittyä yksiköiden pienellä koolla. Viestintä oli osa-alue, jossa tutkittavassa integraatiossa löytyi eniten parannettavaa, mikä on linjassa usean aiemman tutkimuksen kanssa. Usean yrityksen samanaikainen yritysjärjestely näytti kärjistävän eroja hyvien ja heikompien yksiköiden välillä. Toisaalta uuden yrityskulttuurin rakentaminen näytti olevan helpompaa, kun hallitsevaa kulttuuria ei ollut.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.