School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management and International Business | Organization and Management | 2013
Thesis number: 13433
Suomalainen alihankintateollisuus mediassa vuosina 2007 - 2012: diskurssianalyyttinen tutkimus
Author: Marimo, Heikki
Title: Suomalainen alihankintateollisuus mediassa vuosina 2007 - 2012: diskurssianalyyttinen tutkimus
Year: 2013  Language: fin
Department: Department of Management and International Business
Academic subject: Organization and Management
Index terms: kansainväliset yhtiöt; international companies; teollisuus; industry; alihankinta; subcontracts; viestintä; communication; media; media; uutiset; news reporting; diskurssianalyysi; discourse analysis
Pages: 106
Key terms: alihankinta; subcontracts; teollisuus; industry; media; media; diskurssianalyysi; discourse analysis; kumppanuus; partnership; verkostot; networks
Abstract:
Suomalaisen alihankintateollisuuden yritysten toimintaympäristössä on tapahtunut viimeisten viiden vuoden aikana merkittäviä muutoksia. Alihankintateollisuus on elänyt erityisen myrskyisiä aikoja vuodesta 2008 alkaneesta talouden taantumasta lähtien. Globalisaation tuomat paineet ovat kohdistuneet voimakkaina juuri kansainvälistyneiden päähankkijoiden alaisuudessa eläviin kotimaisiin alihankkijoihin. Tiedotusvälineitä ja niiden diskurssia voidaan pitää merkityksellisinä yhteiskunnallisten ja kulttuuristen muutosten kannalta. Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, miten suomalainen media kirjoittaa kotimaisesta alihankinnasta. Tulevaisuuden menestyvän alihankintayrityksen toimintatapa on hyvin verkostomainen. Päähankkijoiden suuntauksena on yhä vähentää käyttämiensä alihankkijoiden määrää ja hankkia jäljelle jääviltä ensimmäisen tason toimittajilta suurempia kokonaisuuksia. Mediatekstiaineistosta tunnistin toistuvasti esiin nousevia teemoja sekä ilmiöitä, joiden korostumiselle pyrin löytämään selityksiä. Tästä näkökulmasta hahmottuu käsitys siitä, miten media kirjoittaa suomalaisesta alihankintateollisuudesta.

Tarkasteluni kohteena ovat Metallitekniikka, Tekniikka & Talous sekä Talouselämä -lehdissä julkaistut alihankintaa käsittelevät mediatekstit vuosina 2007 - 2012. Tarkasteltavien mediatekstien lukumäärä on 34. Aineistossa ovat edustettuina erilaiset uutistyypit. Näistä teksteistä olen poiminut toistuvasti mainittuja asioita ja mielenkiintoisia ilmiöitä, joita olen ryhmitellyt kymmeneksi eri teemaksi. Näiden teemojen pohjalta olen pyrkinyt tunnistamaan edelleen alihankintaa käsittelevissä teksteissä esiin nousevia diskursseja. Tutkimusnäkökulmanani on kriittinen diskurssianalyysi, jossa tarkastelen diskursseja eri näkökulmista ja eri tasoilta. Tutkimuksessani kontekstina toimii globaalin talouden muuttuva toimintaympäristö, jossa mediatekstit ovat syntyneet. Kontekstitekijöiden kautta pyrin ymmärtämään, miten media kirjoittaa suomalaisesta alihankinnasta ja miksi juuri määrätynlaiset asiat nousevat esiin suomalaista alihankintaa käsittelevissä mediateksteissä. Tarkastelun kohteena olevia alihankintaa käsitteleviä mediatekstejä käsittelen kielellisinä valintoina, viestintätekoina sekä osana sosio-kulttuurista kontekstia.

Tutkielmassa on tutkittu suomalaisen median alihankintaa käsittelevää uutisointia varsin pitkällä ja taloushistoriallisestikin merkittävällä tapahtumavälillä. Kotimaista alihankintaa käsittelevistä mediateksteistä tunnistin ja ryhmittelin kymmenen toistuvasti esiin nousevaa teemaa. Nämä teemat liittyvät kiteytetysti suomalaisten alihankkijayritysten kilpailukykytekijöihin globaalissa toimintaympäristössä, jossa kotimaiset alihankkijayritykset ovat kohdanneet eri suunnista syntyvän paineen kansainvälistyä, toimia verkostomaisemmin, investoida, kasvattaa liiketoimintaa ja toimia kustannustehokkaammin. Yhden päähankkijan varassa elämiseen liittyvät vaarat ovat myös toistuvasti mediateksteistä esiin nouseva teema. Alihankkijoiden kyvykkyys kehittää omia tuotteita ja erikoistua nousee esiin suomalaista alihankintaa käsittelevissä mediateksteissä yhtenä keinona menestyä. Nyt havaittujen teemojen korostuminen peilaa suomalaisen teollisuuden tutkimuksessa tunnistettuja kotimaisen alihankinnan kohtaamia haasteita. Teemojen ilmeneminen on kytköksissä globaalissa taloudessa tapahtuneeseen muutokseen, jolla on ollut voimakas vaikutus Suomen teollisen tuotannon kilpailukykyyn. Mediateksteistä nousee esiin mielenkiintoisella tavalla suomalaisen alihankkijan "pienuuden" diskurssi. Toinen keskeinen tunnistettavissa oleva diskurssi on Aasian kasvavista markkinoista puhuttaessa ilmenevä vähättelevän sävyinen "halpamaiden" -diskurssi kielenkäytössä. Päähankkijoiden kielenkäytössä mediateksteissä on tunnistettavissa pyrkimys kuvailla suhdetta alihankkijoihin kumppanuuden ja verkostomaisuuden käsitteitä käyttämällä. Alihankkijoiden edustajat puhuvat myös verkostoista, mutta eivät kuvaile suhdettaan päähankkijaan kumppanuuden käsitettä käyttämällä.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.