School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2013
Thesis number: 13454
Tilintarkastuksen sääntely, ISA-standardit ja pienten yritysten tilintarkastus Suomessa - tilintarkastajien näkemyksiä
Author: Penttilä, Olli
Title: Tilintarkastuksen sääntely, ISA-standardit ja pienten yritysten tilintarkastus Suomessa - tilintarkastajien näkemyksiä
Year: 2013  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; tilintarkastus; auditing; standardit; standards; pienyritykset; small businesses; kansainvälinen; international
Pages: 95
Full text:
» hse_ethesis_13454.pdf pdf  size:895 KB (915709)
Key terms: tilintarkastus; tilintarkastuksen sääntely; ISA-standardit; tilintarkastustoimisto; pienet yritykset; kansainvälistyminen
Abstract:
Tässä tutkimuksessa haluttiin saada lisää tietoa siitä, miten tiukentuva tilintarkastusalan sääntely ja kansainvälistyminen vaikuttavat suomalaisten tilintarkastustoimistojen ja yksittäisten tilintarkastajien toimintaan ja millaisia uusia haasteita muuttunut sääntely-ympäristö asettaa. Muutoksilla tutkimuksessa tarkoitettiin ensisijassa ISA-standardien tuloa osaksi hyvää tilintarkastustapaa ja EU:n tavoitteita yhtenäistää tilintarkastusta alueellaan. Painopistealueeksi valittiin pienten yritysten tilintarkastus ja mielenkiinnon kohteena olivat täten myös pienet tilintarkastustoimistot.

Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena ja empirian kerääminen valittiin tehtäväksi teemahaastatteluin. Haastateltaviksi valikoitui viisi auktorisoitua tilintarkastajaa, joilla oli taustaa eri tilintarkastustoimistoista. Näiden haastatteluiden perusteella koottiin saaduista vastauksista erilaisia teemoja.

Tutkimuksessa eriteltiin haastateltujen tilintarkastajien näkemyksiä ja nämä kerättiin suurempien teemojen alle tuloksissa. Merkittävimpiä tilintarkastajien esille tuomia seikkoja olivat tilintarkastuksen jatkuva muutos ja oman osaamisen ylläpitäminen kansainvälistyvässä toimintakentässä. Erityisesti pienten tilintarkastustoimistojen todettiin olevan suuren paineen alla jatkossa, kun niiden toimintaa arvioidaan ISA-standardien mukaisesti. Toisaalta standardien soveltaminen nimenomaan pienissä tilintarkastustoimeksiannoissa oli haastateltavien mukaan hankalaa. Myös tilintarkastajien kommunikointi asiakkailleen on uusien haasteiden edessä uuden sääntelykentän vuoksi.

Aikaisemmat käsitykset tilintarkastusalan alati monimutkaistuvasta sääntely-ympäristöstä ja sen aiheuttamista ongelmista sai vahvistusta tässä tutkimuksessa. Mielenkiintoisena seikkana voidaan tutkimuksen perusteella havaita, että tilintarkastus alana on haasteiden edessä säilyttääkseen houkuttelevuutensa pätevien työntekijöiden näkökulmasta. Toisaalta ala näyttää jatkossa keskittyvän entistä vahvemmin muutamalle suurelle kansainväliselle toimijalle, päinvastoin kuin Euroopan komissiossa on toivottu liittyen tilintarkastusyhtiöiden välisen kilpailun lisäämiseen.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.