School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2013
Thesis number: 13460
Tilinpäätösinformaation sisällön vaikutus markkinoihin - suomalaisten pörssiyhtiöiden tulevaisuudennäkymät vuosille 2008-2012
Author: Ovaska, Kati
Title: Tilinpäätösinformaation sisällön vaikutus markkinoihin - suomalaisten pörssiyhtiöiden tulevaisuudennäkymät vuosille 2008-2012
Year: 2013  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; pörssiyhtiöt; exchange-listed companies; talousnäkymät; economic outlook; tilinpäätös; balances of books; tieto; knowledge; markkinat; markets
Pages: 84
Full text:
» hse_ethesis_13460.pdf pdf  size:4 MB (3643534)
Key terms: tulevaisuudennäkymät; informaation asymmetria; vapaaehtoinen tiedottaminen; argumentaatio; sisällönanalyysi; tapahtumatutkimus
Abstract:
Tämä tutkielma pyrkii vastaamaan kysymykseen, onko tulevaisuudennäkymien sisällöllä informaatioarvoa arvopaperimarkkinoilla. Tutkielman osana tehdyn tutkimuksen tarkoituksena on pureutua tilinpäätöstiedotteissa ilmaistuihin tulevaisuudennäkymien sisältöön: mitä ennustetaan, millä perusteella ja kuinka vahva näkemys on. Lisäksi tarkoituksena on selvittää onko tuolla sisällöllä vaikutusta osaketuottoon niin, että se poikkeaa markkinoiden tuotosta.

Tutkimusaineisto koostuu 96:sta NASDAQ OMX Helsinkiin listatun yrityksen tulevaisuudennäkymistä vuosille 2008-2012. Näin ollen yritysten tulevaisuudennäkymiä heijasteleva kvalitatiivinen aineisto kerättiin manuaalisesti kunkin yhtiön tilinpäätöstiedotteista vuosina 2007-2011. Numeerinen data hankittiin Thomson One Banker Worldscope -tietokannasta.

Tulevaisuudennäkymien sisällön kategorisointi on tehty hyödyntäen Stephen E. Toulminin (2003) argumentaatiomallia. Markkinoiden epänormaalin tuoton laskemiseksi on käytetty soveltaen muun muassa Brownin & Warnerin (1985) tunnetuksi tekemää tapahtumatutkimusta (Event Study). Informaation asymmetriaan ja markkinoiden tehokkuuteen perustuvan teoreettisen viitekehyksen sekä aikaisemman tutkimuksen perusteella muodostettujen hypoteesien toteutumista on tarkasteltu lineaarisen regressioanalyysin avulla.

Aineistoa analysoitaessa havaittiin, että yritykset antoivat positiivisia ennusteita selkeästi enemmän kuin negatiivisia. Huomattavaa on, että ennustetta liikevaihdolle tai kannattavuudelle ei pystytty tunnistamaan noin kolmannekselle yrityksistä. Vuodelle 2009 annetut ennusteet ovat poikkeus monessa suhteessa, mitä voidaan selittää maailman talouden tilanteella. Kaiken kaikkiaan ennusteita perusteltiin keskimäärin aavistus enemmän ulkoisilla kuin sisäisillä syillä ja niiden voidaan nähdä olevan yhteydessä etenkin liikevaihdon ennusteiden kanssa. Tätä näkemystä tukee myös toimialojen välinen vertailu. Regressioanalyysin tilastollisten merkitsevyyksien perusteella liikevaihdon ennusteet vaikuttivat olevan vahvemmin argumentoituja kuin kannattavuuden. Tulosten mukaan sekä positiivisilla että negatiivisilla ennusteilla on odotetunlainen vaikutus osaketuottoon. Yllättävää on kuitenkin se, että negatiivista ennustetta perusteltaessa ulkoisilla syillä tai sen argumentaation ollessa vahvaa tai keskivahvaa, osaketuotto kääntyy positiiviseksi. Kannattavuuden osalta tulokset indikoivat samaa negatiivisten ja ulkoisten syiden vaikutusta, mutta muuten tilastollisesti merkitseviä tuloksia ei saatu. Regression tuloksia tulee arvioida kriittisesti, sillä mallin selitysasteet merkitsevyyksineen ovat heikkoja.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.