School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2013
Thesis number: 13461
Kannattavuuden, kasvun ja toimitusjohtajan valta-aseman yhteys pakotettuihin toimitusjohtajavaihdoksiin suomalaisissa pörssiyhtiöissä
Author: Piironen, Lumikki
Title: Kannattavuuden, kasvun ja toimitusjohtajan valta-aseman yhteys pakotettuihin toimitusjohtajavaihdoksiin suomalaisissa pörssiyhtiöissä
Year: 2013  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; pörssiyhtiöt; exchange-listed companies; yritykset; companies; kansantalous; national economy; kasvu; growth; johtajat; managers; irtisanominen; giving notice; rekrytointi; recruiting; corporate governance; corporate governance; Suomi; Finland
Pages: 82
Key terms: corporate governance; pakotettu toimitusjohtajavaihdos; toimitusjohtajan valta-asema; kannattavuus; kasvu; logistinen regressioanalyysi
Abstract:
TUTKIMUKSEN TAVOITTEET:

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää organisaation kannattavuuden, kasvun ja toimitusjohtajan valta-aseman yhteyttä pakotettuihin toimitusjohtajavaihdoksiin.

LÄHDEAINEISTO:

Tutkimusotos koostuu 74 Suomessa julkisesti noteeratusta yhtiöstä. Tarkasteluajanjaksoksi on valittu 2003-2011. Tiedot toimitusjohtajavaihdoksista sekä valituista toimitusjohtajan valta-aseman mittareista (hallituksen koko, hallituksen riippumattomuus, toimitusjohtajan merkittävä osakeomistus, toimitusjohtajan hallitusjäsenyys, sekä toimitusjohtajan toimikauden pituus) on kerätty yritysten tilinpäätöksistä ja vuosikertomuksista. Muut toimitusjohtajavaihdoksia selittävät muuttujat on haettu Thomson One Banker Worldscope - tietokannasta.

AINEISTON KÄSITTELY:

Tutkimus on laadultaan kvantitatiivinen, joten tutkimustulokset on saatu tilastollisten menetelmien avulla. Tutkimusmenetelmäksi on valittu logistinen regressioanalyysi selitettävän muuttujan dikotomisuuteen perustuen. Tutkimuksessa on lisäksi analysoitu muuttujia kuvailevia tunnuslukuja sekä muuttujaparien välisiä korrelaatiokertoimia.

TULOKSET:

Tutkimustulokset osoittavat, että pakotettuja toimitusjohtajavaihdoksia voidaan selittää toimitusjohtajan merkittävällä osakeomistuksella, toimitusjohtajan hallitusjäsenyydellä, toimitusjohtajan toimikauden pituudella sekä organisaation kannattavuuden muutoksella. Sen sijaan, organisaation kasvun muutos, hallituksen koko ja hallituksen riippumattomuus eivät selitä pakotettuja toimitusjohtajavaihdoksia.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.