School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2013
Thesis number: 13465
Sulautumisen hyödyntäminen listaamattomien pienosakeyhtiöiden nettovarallisuuden ja rahoitusaseman suunnittelussa - Case X Oy
Author: Salmela, Jaakko
Title: Sulautumisen hyödyntäminen listaamattomien pienosakeyhtiöiden nettovarallisuuden ja rahoitusaseman suunnittelussa - Case X Oy
Year: 2013  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; kirjanpito; bookkeeping; fuusiot; mergers; varallisuus; wealth; rahoitus; financing; osingot; dividends
Pages: 71
Key terms: sulautuminen, fuusioerotus, nettovarallisuus, rahoitusasema, osingonjako
Abstract:
Sulautumista koskevat säädökset eivät sisällä erityisiä kirjanpitokäsittelylle asetettavia edellytyksiä. Elinkeinoverolaki myös mahdollistaa vastaanottavan yhtiön kirjanpidossa vastaanotettavan varallisuuden kirjaamisen taseeseen sen käyvästä arvosta. Oikeus- ja verotuskäytännössä on annettu viitteitä siitä, että oikealla toteuttamistavan valinnalla ja toteutuksella voidaan saada aikaan merkittäviäkin verotuksellisia hyötyjä osakkeenomistajien kannalta sekä vaikuttaa yhtiön rahoitusasemaan. Tämän tutkimuksen pääasiallinen kohde oli edellä mainittujen hyötyjen tutkiminen ja niiden hyödyntämisen edellytysten selvittäminen. Tämän lisäksi tutkimuksessa suoritettiin case-tutkimus, jonka tavoitteena oli selvittää case-yhtiöille optimaalinen malli sulautumisen toteuttamiseksi ottaen huomioon omistajien verotuksen ja yhtiön rahoitusaseman.

Tutkimusta voidaan pitää pääosin deskriptiivisenä sekä osittain kartoittavana tutkimuksena. Merkittävä osa tutkimuksesta perustuu aihetta koskevan lainsäädännön, oikeuskäytännön ja muun kirjallisen materiaalin arviointiin ja niiden perusteella tehtyyn analyysiin. Tutkimuksen osana suoritettiin case-tutkimus, jossa tutkijalla oli vapaa pääsy kaikkeen case-yrityksiin liittyvään materiaaliin.

Tutkimuksen perusteella voitiin todeta, että sulautumistavan valinnalla voidaan vaikuttaa nettovarallisuuteen ja osinkoverotuksen perustana olevaan osakkeiden matemaattisen arvoon. Osakastasolla käyvin arvoin toteutetusta sulautumisesta saatavan hyödyn määrä osinkoverotuksessa voi olla parhaimmillaan yli 20.000 euroa vuodessa. Vaikutukset rahoitusasemaan vaihtelevat merkittävästi tapauskohtaisesti, mutta sulautuminen voi, ilman positiivista kassavirtaa, parantaa taseen omavaraisuusastetta ja lisätä varojenjakokelpoisia varoja merkittävästi. Nämä tekijät tekevät sulautumisesta varteenotettavan vaihtoehdon nettovarallisuuden, rahoitusaseman ja varojenjaon suunnittelussa.

Case-tutkimuksessa onnistuttiin löytämään case-yhtiöille suositeltava sulautumisvaihtoehto, jolla oli selkeät edut muihin vaihtoehtoihin verrattuna. Toteuttamistavalla ei havaittu olevan liiketoiminnallisten hyötyjen lisäksi saatavissa muita erityisiä etuja. Oikean toteuttamistavan valinnalla voitiin kuitenkin välttää verotukseen ja varojenjakoon liittyviä ongelmia ja haittoja vertailussa muihin vaihtoehtoihin.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.