School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2013
Thesis number: 13467
Tilintarkastusyhteisön kannustin- ja palkitsemisjärjestelmien vaikutus tilintarkastuksen laatuun - tilintarkastajien näkökulma
Author: Ylätalo, Anna
Title: Tilintarkastusyhteisön kannustin- ja palkitsemisjärjestelmien vaikutus tilintarkastuksen laatuun - tilintarkastajien näkökulma
Year: 2013  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; tilintarkastus; auditing; laatu; quality; valvonta; control; yhteisöt; communities; kannustaminen; incentives; palkkiot; remuneration
Pages: 117
Key terms: laskentatoimi; accounting; tilintarkastus; auditing; tilintarkastuksen laatu; audit quality; palkitsemisjärjestelmä; compensation system; ISQC 1
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteet:

Tutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena on selvittää, millainen käsitys eri uravaiheissa olevilla tilintarkastajilla on tilintarkastuksen laadusta. Toisena tavoitteena on selvittää, millainen yhteys tilintarkastusyhteisön kannustin- ja palkitsemisjärjestelmillä on tilintarkastuksen laatuun. Tutkimuksen taustalla on vuonna 2009 voimaan tullut International Standard on Quality Control 1, jonka mukaan tilintarkastusyhteisön on luotava henkilöstön työsuorituksen arviointia, palkkausta ja ylennyksiä koskevat toimintaperiaatteet ja menettelytavat siten, että ne osoittavat tilintarkastusyhteisön sitoutumista ennen muuta laatuun. Tutkimuksessa analysoidaan, miten laatu on otettu huomioon tilintarkastusyhteisön nykyisessä kannustin- ja palkitsemisjärjestelmässä.

Lähdeaineisto ja tutkimusmenetelmä:

Tutkimuksen lähdekirjallisuus koostuu sekä tilintarkastuksen laatua koskevasta tieteellisestä tutkimuksesta että tilintarkastuksen laadunvarmistusta ohjaavasta säännöstaustasta. Lisäksi lähdekirjallisuutena käytetään asiantuntijoiden motivaatiota sekä palkitsemista käsittelevää kirjallisuutta ja tutkimusta. Tutkimuksen empiirinen osa toteutetaan haastattelemalla kuutta tilintarkastajaa yhdessä Big Four -tilintarkastusyhteisössä. Haastattelut ovat luonteltaan teemahaastatteluja ja ne on toteutettu kesän 2013 aikana. Haastateltavat on valittu eri uravaiheista, assistenteista partnereihin, jotta saadaan mahdollisimman laaja käsitys eri uravaiheissa olevien tilintarkastajien suhtautumisesta tilintarkastuksen laatuun sekä heidän näkemyksensä laadusta osana tilintarkastusyhteisön kannustin- ja palkitsemisjärjestelmää.

Tulokset:

Tilintarkastajat uravaiheesta riippumatta määrittelevät tilintarkastuksen laadun lainsäädännön, tilintarkastusstandardien ja muun ammatillisen ohjeistuksen noudattamisen pohjalta. Erona tilintarkastuksen laadun käsitteen tulkinnassa ja määrittelyssä kokeneiden ja nuorempien tilintarkastajien välillä on se, että kokeneet tilintarkastajat lähestyvät tilintarkastuksen laatua laajemmasta näkökulmasta, kun nuoremmat tilintarkastajat käsittelevät laatua yksityiskohtaisemmalla tasolla. Tilintarkastuksen laadun merkitys on viestitty tilintarkastusyhteisössä henkilöstölle selkeästi. Tutkimuksen perusteella tilintarkastuksen laatu on huomioitu tilintarkastusyhteisön kannustin- ja palkitsemisjärjestelmässä, mutta nykyisessä järjestelmässä tilintarkastuksen laadun ja palkitsemisen välinen yhteys ei ole riittävän selvä ja sitä ei ole kommunikoitu henkilöstölle riittävän selvästi.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.