School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2012
Thesis number: 13477
Ulkopuolisen hallituksen jäsenen vaikutus pk-perheyritysten hallitustyöskentelyyn
Author: Juvonen, Joonas
Title: Ulkopuolisen hallituksen jäsenen vaikutus pk-perheyritysten hallitustyöskentelyyn
Year: 2012  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; perheyhtiöt; family firms; pk-yritykset; smes; hallitukset; boards of directors; agentit; agents; corporate governance; corporate governance
Pages: 89
Full text:
» hse_ethesis_13477.pdf pdf  size:640 KB (655014)
Key terms: perheyritys; pk-yritys; hallitus; ulkopuolinen hallituksen jäsen; corporate governance
Abstract:
Tavoitteet:

Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella, kuinka ulkopuolinen hallituksen jäsen vaikuttaa pk-perheyrityksen hallituksen toimintaan ja onko pk-perheyritysten hallitustyötä mahdollista parantaa ulkopuolisen jäsenen avulla. Tarkoituksena on tutkia, muuttaako uusi ulkopuolinen jäsen yrityksen hallintoa ollenkaan ja kuinka yrityksen omistavat perheenjäsenet suhtautuvat mahdollisiin muutoksiin. Tutkimuksessa on myös tavoitteena selvittää minkälaisia henkilöitä toimii ulkopuolisina hallituksen jäseninä suomalaisissa pk-perheyrityksissä.

Tutkimusmenetelmät ja -aineisto:

Työssä käytettiin laadullista lähestymistapaa ja aineisto analysoitiin laadullisten menetelmien avulla. Tutkittavana oli kolme pk-perheyritystä, joiden kaikkien hallituksiin kuului ulkopuolisia henkilöitä. Tutkimuksen aineisto saatiin suorittamalla yhdeksän teemahaastattelua, joissa haastateltiin kolmea eri henkilöä kaikista kolmesta case-yrityksestä. Haastateltavana oli perheenjäseniä jotka olivat yrityksessä töissä tai hallituksessa, ja hallituksen ulkopuolisia jäseniä. Lisäksi yhdestä yrityksestä haastateltiin johtoon kuuluvaa henkilöä, joka oli ollut mukana hallitustyössä toimiessaan yhtiön toimitusjohtajana.

Tulokset:

Jokaisessa tutkitussa yrityksessä ulkopuolinen hallituksen jäsen oli parantanut hallituksen toimintaa. Kahdessa yrityksessä kunnollinen hallitustyö oli alkanut vasta ulkopuolisen jäsenen liityttyä hallitukseen. Suurimmaksi hyödyksi koettiin ulkopuolisen jäsenen tuoma asiantuntemus ja kokemus, haastatelluilla ulkopuolisilla jäsenillä oli takanaan mittavat työurat yritysmaailmasta. Ulkopuoliset jäsenet toivat pk-perheyrityksiin myös suhdeverkoston, jota yritykset saattoivat käyttää hyväksi useissa eri tilanteissa. Kaikissa tutkituissa yrityksissä ulkopuolisiin jäseniin suhtauduttiin erittäin myönteisesti, eikä heistä oltu koettu minkäänlaista haittaa.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.