School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Business Law | 2014
Thesis number: 13493
Velkojan asema konkurssimenettelyssä
Author: Harri, Ilkka
Title: Velkojan asema konkurssimenettelyssä
Year: 2014  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Business Law
Index terms: laskentatoimi; accounting; yritysjuridiikka; business law; yhtiöoikeus; company law; konkurssit; bankruptcy; velat; debt
Pages: 87
Key terms: konkurssimenettely; konkurssi; maksukyvyttömyys; yrityssaneeraus; velkoja
Abstract:
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata velallisen asema konkurssimenettelyssä. Tähän pyritään erityisesti tutkimalla oikeutta liiketalouden näkökulmasta. Tutkimuskysymykset, joihin tämä työ vastaa, ovat: mitkä ovat velkojan juridiset oikeudet ja velvollisuudet sekä mitä velkoja voi tehdä saataviensa perimiseksi.

Ensimmäisessä luvussa käydään läpi konkurssimenettelyprosessi pääpiirteittäin sekä esitellään tilastotietoa konkurssien määrästä Suomessa. Toinen luku esittelee tutkimuksen aiheen ja tutkimuskysymykset rajauksineen. Velkojan asemaan ennen konkurssia keskitytään tutkielman kolmannessa luvussa. Siinä käydään läpi tilinpäätökseen pohjautuvaa tunnuslukuanalyysiä, tutustutaan tiettyjen tunnuslukujen arvoihin ja käydään läpi eri keinoja konkurssitappioiden vähentämiseen ennen konkurssia. Neljäs luku keskittyy velkojan asemaan konkurssin jälkeen. Siinä esitellään konkurssilainsäädäntöön liittyvää termistöä ja oikeustoimia. Erityispaino annetaan toimenpiteille, joilla velkoja voi yrittää pienentää konkurssitappioitaan konkurssin jälkeen. Seuraavassa luvussa käsitellään yrityssaneerausmenettelyä. Luvussa kuusi käydään käytännönläheisesti läpi aiemmin esille tulleita seikkoja todellisten case-yritysten tietojen valossa. Case-yrityksiksi on valittu yksi yrityssaneerauskohde ja kaksi konkurssiin ajautunutta yhtiötä. Haastattelututkimuksen avulla on pyritty saamaan esiin sellaista tietoa, jota ei kirjoitetusta lähdeaineistosta ole saatavilla.

Konkurssilaissa konkurssi määritellään seuraavasti: "Velallinen, joka ei kykene vastaamaan veloistaan, voidaan asettaa konkurssiin siten kuin tässä laissa säädetään. Konkurssiin asettamisesta päättää tuomioistuin velallisen tai velkojan hakemuksesta. Konkurssi on velallisen kaikkia velkoja koskeva maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisen omaisuus käytetään konkurssisaatavien maksuun. Konkurssin tarkoituksen toteuttamiseksi velallisen omaisuus siirtyy konkurssin alkaessa velkojien määräysvaltaan."

Yrityssaneeraus poikkeaa konkurssimenettelystä ja sen perimmäinen tarkoitus on välttää yhtiön konkurssi ja tervehdyttää yhtiön rahoituksellista asemaa. Laki yritysten saneerauksesta (YrSanL) määrittelee kaksi tarkoitusta: jatkamiskelpoisen yritystoiminnan tervehdyttämisen ja tällaisen yritystoiminnan edellytysten turvaamisen. Käytännössä yrityssaneerauksessa pyritään suorittamaan yrityksen kannattavuutta parantavia toimenpiteitä ja käytännössä usein joudutaan velkoja leikkaamaan. Yhtiön velkoja voidaan leikata ja/tai niiden maksuaikatauluja sekä lainakorkoja voidaan muuttaa.

Insolvenssioikeus konkurssimenettelyineen ei ole jokapäiväistä ja se on heikosti tunnettua lainsäädäntöä alan ammattilaisten ulkopuolella. Konkurssimenettelyyn liittyen on usein enemmän luuloja kuin tietoja. Tällöin asiantuntija-avun käyttö on perusteltua.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.