School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Marketing | Strategic Retail Management | 2013
Thesis number: 13504
Resurssit ja osaaminen monikanavaisessa erikoiskaupassa
Author: Hurmerinta, Karoliina
Title: Resurssit ja osaaminen monikanavaisessa erikoiskaupassa
Year: 2013  Language: fin
Department: Department of Marketing
Academic subject: Strategic Retail Management
Index terms: markkinointi; marketing; kauppa; commerce; johtaminen; management; erikoistavarat; specialty goods; vähittäiskauppa; retail trade; arvoketju; value chain; kilpailuetu; competitive advantage
Pages: 110
Full text:
» hse_ethesis_13504.pdf pdf  size:2 MB (1116433)
Key terms: monikanavaisuus; resurssit; osaaminen; kyvykkyydet; erikoiskauppa; arvontuotanto; arvoa tuottavat prosessit; kestävä kilpailuetu
Abstract:
Tutkimuksessa tarkastellaan resursseja ja osaamista monikanavaisessa erikoiskaupassa. Tavoitteena on kuvata monikanavaisen erikoiskaupan resurssi- ja osaamisvaatimuksia sekä lisätä ymmärrystä siitä, miten ne yrityksen arvontuotannon ja erityisesti arvoa tuottavien prosessien kautta voivat toimia kestävän kilpailuedun lähteinä.

Teoreettinen viitekehys pohjautuu resurssiperustaiseen teoriaan, ja osaamista käsitellään yrityksen kyvykkyyksiä koskevaan näkökulmaan perustuen. Myös markkinoinnillinen näkökulma huomioidaan erityisesti arvoa tuottavien prosessien muodostamiseen liittyen. Teoreettinen viitekehys täydentyy monikanavaista liiketoimintaa ja kauppaa käsittelevän aiemman tutkimustiedon tarkastelulla.

Tutkimus perustuu laadulliseen tutkimusotteeseen. Tutkimuksen teoria, empiria sekä tulosten analysointi ja tulkinta ovat muodostuneet abduktiivista lähestymistapaa hyödyntäen. Empiirisen tarkastelun kohteena ovat erikoiskaupan alalla toimivat pienet alle 10 henkilöä työllistävät suomalaiset yritykset. Tutkimusaineisto on kerätty tekemällä 9 teemahaastattelua erikoiskaupan yrittäjille.

Tutkimuksen tulokset tiivistyvät keskeisiin monikanavaisessa erikoiskaupassa tarvittaviin resursseihin ja osaamiseen sekä siihen, miten ne vaikuttavat yrityksen arvoa tuottaviin prosesseihin. Lisäksi tuloksissa kuvataan tutkimuksessa ilmenneitä monikanavaisen liiketoiminnan erikoiskaupalle asettamia etuja ja haasteita. Tutkimuksen tulokset tarjoavat empiiristä tukea resurssiperustaiselle teorialle kaupan strategisen johtamisen kontekstissa. Lisäksi pienemmät monikanavaisesti toimivat erikoiskaupat voivat hyödyntää tutkimusta liiketoimintansa strategisen suunnittelun apuna.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.