School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management and International Business | Organization and Management | 2012
Thesis number: 13543
Muutoskriittiset tekijät - Tapaustutkimus yritysostojen jälkeisestä integraatioprosessista
Author: Ruokolainen, Olli
Title: Muutoskriittiset tekijät - Tapaustutkimus yritysostojen jälkeisestä integraatioprosessista
Year: 2012  Language: fin
Department: Department of Management and International Business
Academic subject: Organization and Management
Index terms: johtaminen; management; organisaatio; organization; yrityskaupat; corporate acquisitions; muutos; change; kehitys; development; integraatio; integration
Pages: 132
Full text:
» hse_ethesis_13543.pdf pdf  size:5 MB (4337836)
Key terms: muutos; muutosjohtaminen; johdettu muutos; toteutuva muutos; muutoksen ulottuvuudet; muutoskriittiset tekijät
Abstract:
MUUTOSKRIITTISET TEKIJÄT Tapaustutkimus yritysostojen jälkeisestä integraatioprosessista

Tutkimuksen tavoitteet:

Tämä tutkimus toteutettiin toimeksiantona lukuisten yritysostojen jälkeisessä integraatiovaiheessa olevalle ICT-alan toimijalle koskien käynnissä olevaa yrityksen toiminnan uudelleenjärjestelyä ja toimintamallien yhtenäistämistä. Tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa käynnissä olevan muutoksen kannalta muutoskriittiset tekijät liikkeenjohdon ja muutosjohtamisen näkökulmasta.

Metodologia:

Tämä tutkimus toteutettiin laadullisena yhden tapauksen tapaustutkimuksena. Tutkimuksen pääasiallinen aineisto muodostuu 23:sta puolistrukturoidusta teemahaastattelusta, jotka toteutettiin kohdeyrityksen viidessä eri maantieteellisessä toimipisteessä kahtena eri ajankohtana. Haastatellut henkilöt edustivat yrityksen työntekijöitä, esimiehiä ja ylintä johtoa. Teemahaastatteluita täydentävänä aineistona tutkimuksessa hyödynnettiin yrityksen ylimmän johdon kanssa käytyjä keskusteluita, sekä kahdessa henkilöstön koulutustilaisuudessa suoritettua havainnointia.

Tutkimuksen tulokset:

Aineiston analysoinnin myötä tunnistamani muutoskriittiset tekijät olivat nykyisen muutostavoitteen ja vision monimuotoinen tulkitseminen henkilöstön keskuudessa, organisaation eri osien välisten rajapintojen puute tai toimimattomuus, uutta tavoitteen mukaista toimintamallia tukevien järjestelmien puuttuminen sekä muutostavoitteiden monimuotoisesta tulkitsemisesta aiheutuva paikallisten käytäntöjen muodostuminen. Näiden tekijöiden taustalla aineistoon perustuvan tulkinnan myötä näkisin vaikuttavan muutosta ohjaavan ydintiimin koordinaatioon liittyvät heikkoudet. Näiden heikkouksien selvittämisen näkisin mielenkiintoisena jatkotutkimuksen aiheena kohdeyrityksessä.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.