School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management and International Business | Organization and Management | 2013
Thesis number: 13545
Työntekijänäkökulmia terveyden edistämiseen työpaikalla
Author: Ranta-Ruona, Saana
Title: Työntekijänäkökulmia terveyden edistämiseen työpaikalla
Year: 2013  Language: fin
Department: Department of Management and International Business
Academic subject: Organization and Management
Index terms: johtaminen; management; organisaatio; organization; henkilöstö; personnel; työntekijät; workers; työterveys; occupational health; terveys; health; terveystalous; health economics; valta; power; yksityisyys; privacy
Pages: 77
Key terms: kriittinen johtamistutkimus; terveyden edistäminen työpaikalla; työntekijän yksityisyys; subjektiviteetti; työntekijän ihanne; ruumis; ruumiillisuus; valta; vastarinta
Abstract:
Tutkimuksessa problematisoin terveyden edistämisen työpaikalla kriittisen johtamistutkimuksen lähtökohdista. Tarkoituksena on tietoisesti etääntyä totunnaisesta tavasta ajatella, mennä jokapäiväisiä käsityksiä syvemmälle, paljastaa piileviä ongelmia ja avata uusia vaihtoehtoja. Käsittelen kysymyksiä työntekijän yksityisyydestä, ihanteellisen työntekijän kriteereistä ja ruumiin merkityksestä työssä. Käsittelen myös valtaa ja vastarintaa. Terveyden edistämisen voi nähdä hallinnan muotona, joka pyrkii kurinalaisen yksilön tuottamiseen. Käytännöt suuntaavat yksilön katseen sisäänpäin ja hallinta toteutuu siten, että työntekijät saadaan vapaaehtoisesti vertailemaan itseään asetettuihin normeihin.

Tutkin, miten työntekijät kokevat terveyden edistämisen haastattelemalla 7 työntekijää suuressa suomalaisessa yrityksessä. Analysoin aineiston temaattisesti. Muodostin kolme teemaa: terveyden edistäminen on mahdollisuus huolehtia itsestä, terveyden edistäminen voi olla tarpeellista ja terveyden edistäminen ei kuulu työpaikalle.

Tulokset osoittavat, että kokemus terveyden edistämisestä ei ole yhdenmuotoinen. Kuitenkin yhteiskunnan tuottamat normatiiviset odotukset ja arvot, itsehallinnan ihannointi, ja se, että työntekijät tuntevat vastuuta terveydestään, voivat haitata valinnan ja toisin toimimisen mahdollisuuksia.

Tutkimuksen tuoma lisä on monimuotoisempi työntekijän näkökulman esiin tuominen. Työntekijöiden kokemusta terveyden edistämisestä tulisi tarkastella muistakin näkökulmista kuin vain siitä, miksi työntekijät eivät osallistu ohjelmiin. Yrityksille voi olla tärkeää tietää, miten työntekijät kokevat työpaikan terveyden edistämisen epätoivottavien seurauksien välttämiseksi
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.