School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management and International Business | Organization and Management | 2014
Thesis number: 13559
Arvot arjessa - yrityksen arvot henkilöstön silmin
Author: Elo, Ritva
Title: Arvot arjessa - yrityksen arvot henkilöstön silmin
Year: 2014  Language: fin
Department: Department of Management and International Business
Academic subject: Organization and Management
Index terms: johtaminen; management; organisaatio; organization; yritykset; companies; henkilöstö; personnel; arvot; values
Pages: 95
Key terms: yrityksen arvot; arvojohtaminen; henkilöstö
Abstract:
TUTKIMUKSEN TAVOITTEET:

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää yrityksen arvojen toteutumista henkilöstön arjessa. Tutkimus tarkastelee yrityksen arvoja kahdella tasolla: tiedostetulla tasolla eli havainnoitavassa muodossa sekä tiedostamattomalla tasolla eli käytännön toiminnassa. Tutkimus siis selvittää, miten työntekijät ensinnäkin havaitsevat arvot ympärillään artefakteina ja arvojohtamisessa sekä miten he asennoituvat arvoja kohtaan. Toiseksi tutkimus pyrkii saamaan selville, miten yrityksen arvot toteutuvat käytännössä ihmisten käyttäytymisessä ja yrityksen toiminnassa. Samalla tutkimus tuo esille arvojen välisiä moninaisia suhteita ja riippuvuuksia, joilla voitiin havaita olevan suora yhteys yrityksen arvojen toteutumiseen.

TUTKIMUKSEN TOTEUTUSTAPA JA AINEISTO:

Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisesti teemahaastattelujen avulla. Aineisto kerättiin haastattelemalla kolmeatoista ohjelmistoyritys Comptel Oyj:n työntekijää. Haastateltavat edustivat eri organisaatiotasoja ja ammattiryhmiä. Haastattelurunko koostui neljästä osasta: ensin selvitettiin haastateltavan tausta ja nykyinen työ, sitten hänen henkilökohtaisia työhön liittyviä arvojaan ja asenteitaan, kolmanneksi yrityksen arvojen toteutumista käytännössä ja neljänneksi yrityksen arvoja havainnoituina. Haastatteluaineistosta muodostettiin kolme tarinaa, joissa kuvataan yrityksen arvojen toteutumista eri tilanteissa ja sitä, miten työntekijät havaitsivat arvot ja asennoituivat arvoja kohtaan. Tarinoissa esiintyvät henkilöt edustavat keskenään erilaisia työntekijöitä, joiden henkilökohtaiset työhön liittyvät arvot poikkeavat toisistaan. Myös nämä henkilöhahmot muodostettiin tutkimusaineiston pohjalta.

TUTKIMUSTULOKSET:

Yrityksen arvot ovat näkyvästi esillä työntekijöiden havainnoimassa muodossa. Arvot näkyvät henkilöstön arjessa artefakteina sekä arviointi- ja palautejärjestelmissä, kuten henkilöstökyselyssä ja kehityskeskusteluissa. Työntekijät muistivat yrityksen arvot hyvin, ja heidän asenteensa yrityksen arvoja kohtaan olivat lähtökohtaisesti myönteisiä: arvoja pidettiin noudattamisen arvoisina, vaikkakin samalla myös niiden käytännön merkitystä epäiltiin. Käyttäytymisessä oli nähtävissä samaan aikaan runsaasti sekä arvojen mukaista että vastaista toimintaa. Organisaatiossa oli havaittavissa samaan aikaan useita arvojärjestelmiä, joiden arvojen välillä esiintyy moninaisia suhteita ja riippuvuuksia. Nämä suhteet vaikuttavat siihen, miten yrityksen arvot toteutuvat käytännössä.

Tutkimustulosten perusteella arvojohtamisen avulla voidaan vaikuttaa ainakin siihen, miten hyvin henkilöstö muistaa arvot ja ymmärtää niiden merkityssisällön sekä mahdollisesti myös asennoituu arvoja kohtaan. Erityisesti keskustelevalla ja osallistavalla arvojohtamisella näyttäisi olevan merkitystä.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.