School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Communication | Finnish Business Communication | 2014
Thesis number: 13561
Urheilujournalismin kliseet, kaavat ja vakiintuneet jutunrakentamisen tavat - Tutkimus jääkiekon MM-kisojen 2013 uutisoinnista
Author: Hyppölä, Lauri
Title: Urheilujournalismin kliseet, kaavat ja vakiintuneet jutunrakentamisen tavat - Tutkimus jääkiekon MM-kisojen 2013 uutisoinnista
Year: 2014  Language: fin
Department: Department of Communication
Academic subject: Finnish Business Communication
Index terms: viestintä; communication; urheilu; sports; journalismi; journalism; media; media; uutiset; news reporting; retoriikka; rhetorics; yleisö; audience
Pages: 63
Key terms: urheilujournalismi, genre, konteksti, ammattiteksti, klisee, metafora, jääkiekko, yleisö, sports journalism, clichés
Abstract:
Tavoitteet:

Yleisen näkemyksen mukaan urheilujournalismia hallitsevat vielä monia muita journalismin alalajeja enemmän tietyt kaavat ja konventiot sekä vakiintuneet jutun rakentamisen tavat. Kaavamaisten rakenteiden lisäksi urheilujournalismissa käytetty kieli on usein huomattavan kliseistä. Tilaa reflektiivisyydelle olisi urheilujournalismin juttutyypistä, kotimaasta ja lajista riippumatta enemmän. Tässä tutkimuksessa tavoitteeni on valitun aineiston pohjalta genreanalyysin ja ammattikielentutkimuksen keinoin selvittää, millaisia ovat tyypilliset urheilujournalismin juttujen rakenteet, millaisia toimijarooleja sekä kerronnallisia tai tarinallisia elementtejä tavallisesti esiintyy ja mitkä ovat kunkin juttutyypin keskeiset ja pakolliset elementit. Lisäksi tutkin aineistoksi valitsemissani jutuissa käytettyä kieltä, kielen kliseitä ja metaforia seuraavien kysymysten avulla: Mitkä tekijät vaikuttavat kielen kliseisyyteen? Mistä kliseet kumpuavat?

Tutkimusaineisto ja -menetelmä:

Tutkimus on genreanalyysi, jossa tarkastelen ensin urheilujournalismin genren sosiokulttuurista ja historiallista kontekstia laajemman, kontekstualisoivan aineiston avulla. Sitten vien tarkastelun tekstin tasolle ja analysoin urheilujournalismin ammattitekstien kielenkäyttöä ja ensisijaisen aineistoni, jääkiekon MM-kisoihin liittyvien juttujen kaavamaisuutta, kielenkäyttöä ja merkityksellistämisen tapoja niiden välittömässä sosiaalisessa ja kielellisessä kontekstissa.

Tulokset:

Urheilujournalismista tehty aiempi tutkimus on tullut siihen johtopäätökseen, etteivät urheilujournalistit ota riittävän syvällisesti kantaa urheilun ongelmakohtiin, kuten poliittisiin kysymyksiin tai sukupuoli- ja dopingasioihin. Suomalaisessa urheilujournalismissa on havaintojeni mukaan nähtävissä myönteistä kehitystä tässä asiassa. Juttujen aiheet ovat nykyisin usein kriittisiä. Kriittisistä aiheista huolimatta tutkimukseni tulokset osoittavat, että kliseisen kielen ja kaavamaisten rakenteiden välttäminen on urheilujournalismissa genren luonteen takia edelleen hankalaa.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.