School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management and International Business | Organization and Management | 2014
Thesis number: 13570
Esimiesviestintä muutosjohtamisen tukena - tapaustutkimus keskijohdon kokemuksista
Author: Nenonen, Marko
Title: Esimiesviestintä muutosjohtamisen tukena - tapaustutkimus keskijohdon kokemuksista
Year: 2014  Language: fin
Department: Department of Management and International Business
Academic subject: Organization and Management
Index terms: organisaatio; organization; johtaminen; management; muutos; change; esimiehet; supervisors; viestintä; communication; yritysviestintä; business communication
Pages: 91
Full text:
» hse_ethesis_13570.pdf pdf  size:2 MB (1055185)
Key terms: muutos; muutosjohtaminen; viestintä; merkityksellistäminen; keskijohto
Abstract:
Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää sitä, mikä merkitys viestinnällä ja erityisesti esimiestyöllä on onnistuneessa muutoksen läpiviennissä. Kyseessä on toimeksiantona tehty laadullinen tapaustutkimus suuren suomalaisen palveluorganisaation strategiamuutoksesta. Tutkimuksen empiirinen osuus selvittää keskijohdon kokemuksia kohdeorganisaation strategiamuutoksesta ja erityisesti sitä minkälaisia haasteita se on kohdannut muutosta läpiviedessään. Tutkimus selvittää myös keskijohdon kokemuksia muutoksen läpivientiä tukemaan käyttöönotetusta esimiesviestinnän mallista.

Tutkimuksen teoriaosuudessa kuvataan viestinnän ja ihmisten osallistumisen mahdollistavan lähestymistavan merkitystä muutoksen läpiviennin onnistumiselle, ja erityisesti sitä miten tämä lähestymistapa näyttäytyy keskijohdon työssä. Tutkimuksen keskeisimpänä lähdeaineistona ovat toimineet kohdeorganisaation pääkaupunkiseudun keskijohdon haastattelut tammikuussa 2014.

Tutkimuksen keskeisin löydös liittyy keskijohdon kokemaan haasteeseen toteuttaa ihmisten osallistumisen mahdollistavaa lähestymistapaa samaan aikaan kun siltä edellytetään hyvän liiketoiminnallisen tuloksen tekemistä. Strategiamuutos itsessään on koettu tarpeelliseksi ja hyvin johdetuksi ja keskijohto on sitoutunut sen toimeenpanemiseen. Keskijohto on myös kokenut saavansa riittävästi tukea muutoksen läpivientiin. Keskijohto on kokenut esimiesviestinnän mallin helpottavan työtään, mutta viestittävien asioiden aikataulutukseen ja suunnitteluun toivottiin pystyttävän vaikuttamaan nykyistä enemmän. Erityistä kiitosta saivat esimiesviestinnän paketit, jotka tarjoavat valmista materiaalia muutoksen läpiviennin tueksi.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.