School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management and International Business | Organization and Management | 2014
Thesis number: 13582
Henkilöstöammattilaisuus yrityksen muiden toimijoiden puheessa
Author: Parvio, Erja
Title: Henkilöstöammattilaisuus yrityksen muiden toimijoiden puheessa
Year: 2014  Language: fin
Department: Department of Management and International Business
Academic subject: Organization and Management
Index terms: johtaminen; management; organisaatio; organization; työ; work; ammatit; professions; identiteetti; identity
Pages: 132
Key terms: henkilöstöammattilaisuus; roolit; roolien rakentuminen; sosiaalinen konstruktionismi
Abstract:
TUTKIMUKSEN TAVOITTEET:

Tutkimuksen tavoitteena on osallistua akateemiseen keskusteluun siitä, miten henkilöstöammattilaisuus nähdään yrityksen muiden toimijoiden silmin. Tutkimuksessani tarkastelen sitä, miten henkilöstöammattilaisuus rakentuu yrityksen muiden toimijoiden puheessa. Tutkin henkilöstöammattilaisuuden rakentumista niiden roolien kautta, jotka muut toimijat luovat henkilöstöammattilaisille puhuessaan heidän työstä. Tällöin tutkin mikä on kunkin roolin ydinosaaminen ja mitä lisäarvoa roolin nähdään tuovan. Samalla tarkastelen miten yrityksen muut toimijat asennoituvat henkilöstöammattilaisia kohtaan niissä eri tilanteissa, joissa kutakin roolia rakennetaan. Teoreettinen viitekehykseni pohjautuu henkilöstöammattilaisten asemaan ja rooleihin liittyvään aikaisempaan tutkimukseen ja roolien rakentumiseen sosiaalisen konstruktionismin kautta.

TUTKIMUKSEN TOTEUTUS:

Tutkin henkilöstöammattilaisten roolien rakentumista muiden toimijoiden puheessa sosiaalisen konstruktionismin kautta. Tutkimusotteeni on kvalitatiivinen haastattelututkimus. Tutkimukseni empiirinen aineisto on koottu haastattelemalla talotekniikka-alalla toimivan Are Oy:n viittä henkilöstöammattilaista ja 12 toimihenkilöä loppukeväällä 2013. Haastattelut toteutin teemahaastatteluina, joihin olin valinnut tietyt teemat käsiteltäväksi etukäteen. Haastattelumateriaalin keruun ja sen litteroinnin jälkeen käytin sisällönanalyysiä apunani aineiston luokittelussa. Tutkimukseni eettisyys ja haastateltavien anonymiteetti ovat minulle tärkeitä asioita, joista pidin huolen koko tutkimusprosessin ajan.

TUTKIMUKSEN TULOKSET:

Tutkimukseni pohjalta voin sanoa, että henkilöstöammattilaisten työtä kohtaan on olemassa hyvin moninaista asennoitumista ja asennoituminen vaihtelee paljon eri tilanteissa. Haastatteluaineistosta konstruoin aineistolähtöisesti kolme roolia henkilöstöammattilaisuudelle; liiketoimintakeskeinen Henkinen tuki, asiakeskeinen Tarkka osaaja ja hallintokeskeinen Konserninyplääjä. Henkilöstöammattilaisuuden rakentumiselle yrityksen muiden toimijoiden puheessa ei ole löydettävissä vain yhtä vastausta, vaan henkilöstöammattilaisuus nähdään niiden tilanteiden kautta, joissa kulloinkin toimitaan. Näin ei ole olemassa yhtä universaalia kuvaa henkilöstöammattilaisuudesta tai heidän tekemästään työstä, vaan kuva muodostetaan aina uudelleen niiden tilanteiden perusteella, missä milloinkin toimitaan.

AVAINSANAT: Henkilöstöammattilaisuus, roolit, roolien rakentuminen, sosiaalinen konstruktionismi
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.