School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management and International Business | Organization and Management | 2014
Thesis number: 13585
Contextual framework of the chain of firm-acquisitions: Case study in Finnish ICT-field
Author: Saloniemi, Tiina
Title: Contextual framework of the chain of firm-acquisitions: Case study in Finnish ICT-field
Year: 2014  Language: eng
Department: Department of Management and International Business
Academic subject: Organization and Management
Index terms: johtaminen; management; tietotekniikka; information technology; tietoliikenne; data communication; yrityskaupat; corporate acquisitions; strategia; strategy; prosessit; processes
Pages: 108
Full text:
» hse_ethesis_13585.pdf pdf  size:898 KB (918740)
Key terms: mergers and acquisitions (M&A); strategy process; pre-acquisition phase; post-acquisition integration; M&A execution contextual framework; fuusiot ja yrityskaupat; strategiaprosessi; yrityskauppaa edeltävä vaihe; yrityskaupan jälkeinen intagraatio; Fuusion ja yritysoston toteuttamisen kontekstuaalinen viitekehys
Abstract:
Aims of the study:

The thesis examines the contextual framework of the mergers and acquisitions (M&As) of the case company in the Finnish ITC field. The aim is to identify key factors affecting M&As especially from the viewpoints of strategic processes, strategic meters, pre-acquisition factors and the integration phase, as regards the most important of M&As of the case company (acquisitions of Firm A by Firm B, Firm B by Firm C and Firm C by Firm D). The aim also is to identify possible connections between the strategy processes in effect in the case company. Research in the field is offered a shift in emphasis from the study of individual acquisitions to that of chains of multiple acquisitions.

Theoretical framework, methods and data of the study:

The literature review of the study concentrates on theory and concepts central to M&A; the motivational factors and aims behind the deals, and key factors in the post-acquisition integration phase. The theoretical part also introduces the analytical background of the study, the "M&A execution contextual framework". The method of the study is qualitative case study, for obtaining a holistic picture of the phenomena under study. The study makes use of both internal and external documentation of the case company and interviews of its experienced strategic leaders.

Results:

In examining the chain of key acquisitions in the case company, it appears that especially strategic processes combining top-down and bottom-up elements, executed in a line organization where responsibilities are unambiguously localized, have proven favorable from the viewpoint of M&As (Firms B and D). Also the stability of strategic meters and their careful targeting has proven effective for the case companies on completing the ultimate goal of M&A execution, that is, integration. The greatest challenge in executing M&As was considered to be success in the integration phase. In this, research results emphasize the significance of execution, discipline and communication.

Tutkimuksen tavoitteet:

Tutkimuksessa tarkastellaan case-yrityksen yrityskauppojen kontekstuaalista viitekehystä ICT-alalla Suomessa. Tavoitteena on tunnistaa keskeiset yrityskauppoihin vaikuttaneet tekijät erityisesti strategiaprosessien, strategisten mittareiden, yrityskauppaa edeltävien tekijöiden sekä integraatiovaiheen näkökulmista case-yrityksen tärkeimpien yrityskauppojen tapauksissa (Yrityksen B ostaessa yrityksen A, yrityksen C ostaessa yrityksen B sekä yrityksen D ostaessa yrityksen C.). Tavoitteena on myös osoitaa mahdolliset yhteydet case-yrityksessä vaikuttaneiden strategiaprosessien välillä. Alan tutkimukselle tarjotaan painopisteen siirtoa yksittäisten yrityskauppojen tutkimuksesta yhä enemmän yrityskauppojen tutkimiseen osana useamman yrityskaupan ketjua.

Tutkimuksen teoreettinen tausta, metodit ja data:

Tutkimuksen kirjallisuuskatsauksessa keskitytään yritysostojen ja fuusioiden kannalta keskeiseen teoriaan ja käsitteistöön; yrityskauppojen taustalla vaikuttaviin motivationaalisiin tekijöihin ja tavoitteisiin sekä yrityskauppojen jälkeisiin integraatiovaiheen keskeisiin tekijöihin. Teoreettisessa osiossa esitellään myös tutkimuksen analyyttinen tausta "Fuusion ja yritysoston toimeenpanon kontekstuaalinen viitekehys". Tutkimuksen metodina käytetään kvalitatiivista case-tutkimusta mahdollisimman kokonaisvaltaisen kuvan saamiseksi tutkittavista ilmiöistä. Tutkimuksessa hyödynnetään sekä case-yrityksen monipuolista arkistomateriaalia sisäisen ja julkisen dokumentaation osalta että yrityksen kokeneiden strategisten johtajien haastatteluja.

Tulokset:

Tarkasteltaessa case-yrityksen keskeisten yrityskauppojen ketjua näyttää siltä, että erityisesti sekä top-down että bottom-up elementtejä yhdistelevät strategiaprosessit hyödynnettynä linjaorganisaatiossa, jossa vastuut on selvästi paikannettavissa ovat osoittautuneet suotuisiksi yrityskauppojen toteuttamisesta käsin tarkasteltuna (Yritykset B ja D). Niin ikään strategisten mittareiden stabiilius ja kohdentuminen tarkasti määriteltyihin kohteisiin on case-yrityksen tapauksessa osoittautunut yritysostojen toteuttamisen päämäärän eli integraation loppuunsaattamisen kannalta toimivaksi. Suurimpana haasteena yrityskauppojen toteuttamisessa nähtiin nimenomaan integraatiovaiheessa onnistuminen. Siinä tutkimustulokset puoltavat erityisesti toimeenpanon, kurin ja viestinnän merkitystä.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.