School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2014
Thesis number: 13601
Logistiikkatoimialan asettamat erityisvaatimukset yritysten kustannuslaskentaprosesseille: Case-tutkimus
Author: Henriksson, Mikael
Title: Logistiikkatoimialan asettamat erityisvaatimukset yritysten kustannuslaskentaprosesseille: Case-tutkimus
Year: 2014  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; logistiikka; logistics; kustannuslaskenta; cost accounting; prosessit; processes; toimintolaskenta; activity based cost accounting
Pages: 93
Full text:
» hse_ethesis_13601.pdf pdf  size:2 MB (1173529)
Key terms: logistiikka; kustannuslaskenta; toimintolaskenta; kustannuslaskentaprosessi
Abstract:
Logistiikan toimintaympäristön näkökulman voitiin nähdä jääneen selvästi vähemmälle huomiolle kustannuslaskennan käytännön toteutusta tutkivassa laskentatoimen kirjallisuudessa. Tämä siitä huolimatta, että kustannuslaskennalla nähtiin olevan huomattava rooli logistiikkaliiketoiminnan operatiivisen päätöksenteon tukemisessa. Tutkimuskysymyksenä haluttiinkin selvittää mitä erityisvaatimuksia logistiikkatoimialan luonne ja toimintaympäristö asettavat yritysten kustannuslaskentaprosesseille. Erityisvaatimuksia pyrittiin avaamaan selvittämällä mistä tekijöistä logistiikanalan kustannuslaskentaprosessi koostuu, mitä haasteita toimintaympäristö asettaa kustannuslaskennan toteutukselle, sekä mikä on kustannuslaskennan rooli osana operatiivista päätöksentekoa. Tavoitteena oli kontribuoida laskentatoimen kirjallisuuteen vahvistamalla logistiikkatoimialan näkökulmaa osana kustannuslaskentaa.

Tutkimusmenetelmänä käytettiin yhden tutkimuskohteen syvällistä case-tutkimusta. Tutkimuskohteeksi valittiin logistisia palveluita tarjoava yritys, jonka liiketoiminnan johtamisen koettiin olevan vahvasti riippuvainen saatavilla olevasta kustannusinformaatiosta. Empiiristä aineistoa kerättiin monipuolisesti tutkimuskohteen eri lähteistä: teemahaastatteluin, yrityksen sisäistä materiaalia hyödyntäen sekä vierailemalla yrityksen logistiikkatoiminnoissa. Työntekijöitä haastateltiin tutkimuskohteen kolmesta eri yksiköstä: logistiikasta, taloushallinnosta ja liikkeenjohdosta. Empiiristen havaintojen tueksi rakennettiin teoreettinen viitekehys perustuen logistiikan kirjallisuuskatsaukseen kustannuslaskentaprosessin löydöksistä. Rakennetun viitekehyksen toimivuutta havainnollistettiin tutkimuskohteen toimintaympäristössä.

Tutkimuksen tuloksena havaittiin teoreettisen viitekehyksen vastaavan hyvin tutkimuskohteen kustannuslaskentaprosessista tehtyjä havaintoja. Logistiikanalan kustannuslaskentaprosessin nähtiin koostuvan kolmesta tekijästä: logistiikkaprosessista, kustannuslaskennan toteutuksesta ja kustannusinformaatiota hyödyntävästä päätöksenteosta. Haasteita logistiikan kustannuslaskentaprosessissa aiheuttivat ennen kaikkea jakelutoiminnan käsittämä laaja tuotevalikoima ja siitä johtuva toimintokohtaisten työresurssien vaihtelu. Kustannuslaskennalla nähtiin olevan huomattava rooli osana logistiikkaliiketoiminnan operatiivista päätöksentekoprosessia. Kustannusinformaatiolle kategorisoitiin kolme pääkäyttötarkoitusta: logistiikkaprosessin kustannusjohtaminen, kannattavuuslaskennan avulla tehtävä operatiivinen päätöksenteko sekä tarjouslaskennan edellyttämä kustannusvaikutusten simulointi. Yleisesti ottaen logistiikkaliiketoiminnan nähtiin monipuolistuvan tulevaisuudessa, minkä uskotaan lisäävän entisestään kustannusinformaatiolta edellytettävää tarkkuutta.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.