School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Finance | Finance | 2014
Thesis number: 13605
The net stable funding ratio: an empirical analysis from European perspective
Author: Häkkinen, Matti
Title: The net stable funding ratio: an empirical analysis from European perspective
Year: 2014  Language: eng
Department: Department of Finance
Academic subject: Finance
Index terms: rahoitus; financing; pankit; banks; likviditeetti; liquidity; standardit; standards
Pages: 90
Key terms: Basel III; Net Stable Funding Ratio; Liquidity Regulation
Abstract:
Tutkimuksen tarkoitus:

Tutkimuksessa mitataan Euroalueen pankkien pysyvän varainhankinnan vaatimuksen (net stable funding ratio) tasoja. Tämä likvideettistandardi on osa Basel III likviditeettistandardistoa ja sen tarkoitus on edistää pankkien vastaavien keskipitkää ja pitkää rahoitusta. Tämän standardin vaikutuksista keskustellaan paljon, mutta akateemisia tutkimuksia on hyvin rajallinen määrä. Tämä tutkimus hyödyntää menetelmiä, joita King (2013) käyttää omassa tutkimuksessaan standardin estimoimiseen, mutta kehittää niitä tarkempien estimaattien luomiseksi. Pysyvän varainhankinnan vaatimuksen tasot estimoidaan kaikille Euromaiden pankkisektoreille alkuperäisen 2010 määrittelyn mukaisesti, sekä 2014 julkaistun ehdotuksen mukaisesti, jotta nähdään, miten tulokset eroavat toisistaan ja missä maissa pankit joutuvat muuttamaan enemmän taserakenteitaan läpäistäkseen vaatimuksen.

Aineisto:

Tutkimuksessa käytetään 2601 pankin tasetta ja tuloslaskelmaa vuodelta 2012. Tämä aineisto on kerätty Bankscope - tietokannasta. Lisäksi muun muassa Euroopan Keskuspankin julkistamaa aineistoa on käytetty sellaisten tase-erien arvioimiseen, joita pankit eivät itse julkaise.

Tulokset:

Tulokset osoittavat, että Euroalueen pankkien pysyvän varainhankinnan vaatimuksen painotettu keskiarvo on 0.92 laskettuna alkuperäisen 2010 standardin mukaan. Taso alittaa Basel-komitean määrittämän minimitason 1.00. Havainnot osoittavat, että pankkien välisissä tasoissa on laajaa vaihtelua. Vaihteluväli ulottuu 0.64:stä Irlannissa 1.37:ään Slovakiassa. Vain kuuden Euroalueen maan pankit ylittävät vähimmäisvaatimuksen painotetulla keskiarvolla laskettuna. Tämän vuoksi Euroalueen pankit joutuvat muokkaamaan voimakkaasti taserakenteitaan, ennen kuin standardi astuu voimaan vuonna 2018. Vuoden 2014 määrittelyn mukaiset tulokset osoittavat, että standardia muokataan helpompaan suuntaan. Euroalueen pankkien painotettu keskiarvo nousee 1.09:ään, joka on vähimmäisarvon yläpuolella. Tulosten vaihteluväli nousee 0.74:stä Irlannissa 1.55:n Slovakiassa. Kuusi maata seitsemästätoista ei yllä minimiarvoon.

Tämän tutkimuksen tulosten avulla voidaan analysoida Euroalueen pankkisektoreiden kykyä suoriutua pysyvän varainhankinnan vaatimuksesta. Maakohtaista tietoa pankkisektoreiden tasoista ei ole aiemmin ollut saatavilla kaikille Euroalueen maille. Lisäksi tutkimuksista käy ilmi, kuinka 2014 julkistetut muutokset vaikuttavat pankkien pysyvän varainhankinnan vaatimuksen tasoihin.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.