School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2014
Thesis number: 13606
Tuloksen laatu kehittyvillä markkinoilla - IFRS:n ja sijoittajansuojan yhteisvaikutus
Author: Wikholm, Salla
Title: Tuloksen laatu kehittyvillä markkinoilla - IFRS:n ja sijoittajansuojan yhteisvaikutus
Year: 2014  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; tulos; return; laatu; quality; tilinpäätös; balances of books; raportit; reports; sijoittajat; investors; markkinat; markets
Pages: 69
Key terms: tuloksen laatu; tuloksen ohjaus; kansainvälinen tilinpäätösraportointistandardi (IFRS); sijoittajansuoja; kehittyvät markkinat
Abstract:
Tässä tutkielmassa tutkitaan tuloksen laatua kehittyvillä markkinoilla IFRS:n, sijoittajansuojan sekä näiden yhteisvaikutuksen kautta. Tuloksen laatua on tutkittu ahkerasti viime vuosikymmenten aikana, mutta tutkimustulokset IFRS:n yhteydestä tuloksen laatuun ovat yhä osittain ristiriitaisia. Vahvan sijoittajansuojan on sen sijaan havaittu olevan yhteydessä korkeampaan tuloksen laatuun. Tutkimukset ovat kuitenkin keskittyneet pääosin kehittyneisiin markkinoihin eikä kehittyviä markkinoita ole tutkittu samanlaisessa laajuudessa.

Havaintoaineisto käsittää 21 vuonna 2013 MSCI:n kehittyviksi markkinoiksi luokittelemaa maata. Tutkimuksessa tarkastellaan vuosia 2006-2012. Niiltä mailta, joilla IFRS on otettu käyttöön vasta myöhemmin, tarkastellaan vain niitä vuosia, jolloin suurin osa yrityksistä on siirtynyt IFRS:n käyttöön. Tutkimus suoritetaan tilastollisena tutkimuksena ja tutkimusmenetelminä käytetään keskiarvotestiä sekä lineaarista regressioanalyysiä. Tuloksen laatua tutkitaan maatasolla neljän eri menetelmän avulla. Menetelmät ovat tuloksen tasoittaminen harkinnanvaraisten erien avulla, tuloksen harkinnanvaraisuuden aste ja pienten tappioiden välttely. Neljäntenä menetelmänä toimii nämä kolme yhteen nitova aggregaatti-mittari.

Tutkimuksessa havaittiin, että tuloksen ohjaus pienten tappioiden raportoimisen välttämiseksi on keskimäärin vähäisempää IFRS-maissa. Regressioanalyysin tulokset antoivat viitteitä IFRS:n parantavan tuloksen laatua pienten tappioiden välttelyllä mitattuna, mutta vain sijoittajansuojan ollessa alhainen. Sijoittajansuojan kasvaessa IFRS:n merkitys pienenee ja muuttuu jopa negatiiviseksi. Niissä maissa, joissa IFRS ei ole käytössä, sijoittajansuojan kasvu parantaa tuloksen laatua. Vertailuryhmässä, missä poistettiin vähän havaintoja omaavat maat, vastaavia tuloksia saatiin myös tuloksen laadun kolme eri dimensiota yhteen nitovalla aggregaatti-mittarilla. Tuloksien mukaan sijoittajansuojan kasvu parantaa tuloksen laatua, mutta vain niissä maissa, joissa IFRS ei ole käytössä.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.