School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2014
Thesis number: 13620
Business Intelligence -investoinnit: Kehitysmahdollisuudet johdon laskentatoimen näkökulmasta - Case: Vantaan Energia
Author: Saavalainen, Joanna
Title: Business Intelligence -investoinnit: Kehitysmahdollisuudet johdon laskentatoimen näkökulmasta - Case: Vantaan Energia
Year: 2014  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; johdon laskentatoimi; managerial accounting; business intelligence; business intelligence; investoinnit; investment; tietämyksenhallinta; knowledge management; mis; mis
Pages: 73
Key terms: Business Intelligence; tietovarastointi; tiedonhallinta; johdon raportointi; kehityshanke; johdon laskentatoimen tietojärjestelmät
Abstract:
Tietoa, ja sen hyödyntämistä päätöksenteon tukena, voidaan pitää yhtenä yritysten tärkeimmistä kilpailukeinoista. Teknologian kehittymisen myötä Business Intelligence -investoinnit, joilla pyritään parantamaan ja tehostamaan päätöksentekoprosessia, ovat nousseet yhdeksi yritysten tärkeimmistä strategisista investoinneista. Tarve tutkimukselle on noussut esiin kohdeyrityksessä, jossa energia-alan toimintaympäristön muutos on lisännyt tarvetta tiedon tehokkaammalle hyödyntämiselle liiketoiminnan kehittämiseksi. Tutkimuksen tavoitteena oli luoda kohdeyrityksen johdon raportoinnin tavoitetila, jossa nykyisiin tietotarpeisiin voidaan paremmin vastata. Tutkimus toteutettiin toimeksiantona osana kehityshanketta, jossa korvataan nykyiset johdon raportoinnissa käytetyt erillisjärjestelmät Business Intelligence -ratkaisuilla.

Tutkimuksen tavoitteen saavuttamiseksi luotiin teoreettinen viitekehys, joka perustui aiempaan kirjallisuuteen johdon laskentatoimen ja Business Intelligencen aihealueilla. Tutkimuksen empiirisen aineiston muodostivat kehityshankkeen aikana toteutetut palaverit ja haastattelut sekä yrityksen sisäinen materiaali. Teoreettisen viitekehyksen ja empiirisen aineiston pohjalta luotiin kohdeyrityksen johdon raportoinnin nykytilan kuvaus ja tunnistettiin tärkeimmät kehityskohteet. Kehityskohteista johdettiin tavoitteet, joiden pohjalta luotiin johdon raportoinnin tavoitetila.

Tutkimus täytti sille asetetun tavoitteen johdon raportoinnin tavoitetilan luomisesta. Tavoitetilassa johdon raportointi tulee kehittymään sekä prosessien että sisällön näkökulmasta. Tavoitetila mahdollistaa nykytilaa luotettavamman, laadukkaamman ja yhdenmukaisemman raportoinnin kautta koko organisaation. Lisäksi raportointiprosessista saadaan poistettua lähes kaikki nykytilassa ongelmia aiheuttaneet manuaaliset työvaiheet, mikä lisää edelleen raportoinnin saatavuutta ja oikea-aikaisuutta. Lisäksi käyttöön otettavalla teknologialla mahdollistetaan tuleva kehitys aikaisempaa joustavammin. Tavoitetilan mukainen ratkaisu tullaan ottamaan käyttöön tämän tutkimuksen jälkeen, joten tutkimuksen käytännön hyödyllisyyden arviointi jäi tämän tutkimuksen ulkopuolelle.

Tutkimus syventää olemassa olevaa kirjallisuutta Business Intelligencen tutkimuskentässä tuomalla teknologiapainotteisuuteen johdon laskentatoimen näkökulmaa käytännönläheisellä tavalla. Tutkimus osoitti, että mikään teknologinen ratkaisu sellaisenaan ei riitä takaamaan Business Intelligencen hyötyjä. Business Intelligence -arkkihtehtuuri on monimuotoinen kokonaisuus, joka vaatii kaikkien osa-alueiden yhteensovittamista sekä liiketoimintalähtöiset määrittelyt siten, että kokonaisuus palvelee yrityksen strategisia tavoitteita. Kehityshankkeiden läpiviennissä keskeisessä roolissa on taloushenkilöstö. Siten tutkimus tukee väitettä, jonka mukaan tutkimuskentässä on edelleen tarve tietojärjestelmien ja Business Intelligence -aihealueen tutkimukselle myös johdon laskentatoimen näkökulmasta.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.