School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Communication | Finnish Business Communication | 2014
Thesis number: 13654
Onnistunut sidosryhmäviestintä menestyksen kulmakivenä - Case X Oy
Author: Stranding, Tytti-Kanerva
Title: Onnistunut sidosryhmäviestintä menestyksen kulmakivenä - Case X Oy
Year: 2014  Language: fin
Department: Department of Communication
Academic subject: Finnish Business Communication
Index terms: viestintä; communication; yritysviestintä; business communication; suhdetoiminta; public relations; menestyminen; success; mallit; models
Pages: 68
Key terms: Sidosryhmä; Sidosryhmäviestinä; Viestintä
Abstract:
Tämän pro gradu -tutkielman aiheena on sidosryhmäviestintää. Tutkielman tavoitteena on selvittää, mikä on sidosryhmäviestinnän tila tutkimassani kohdeyrityksessä, X Oy:ssä. Tarkoituksena on selvittää, mitkä ovat sidosryhmäviestinnän onnistumisen edellytykset kohdeyrityksen näkökulmasta.

Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus ja se on toteutettu teemahaastattelumenetelmällä. Tutkimusta varten haastateltiin neljää sisäisiin ja kolmea ulkoisiin sidosryhmiin kuuluvaa henkilöä joulukuun 2013 aikana. Tutkimustulokset on analysoitu ja jaoteltu seuraavien teemojen alle: sidosryhmäviestinnän nykytilanne, sidosryhmäviestinnän integrointi ja onnistumisen edellytykset, vuoropuhelu yrityksen ja asiakkaan välillä sekä kahden portaan asiakkuuksiin liittyvät haasteet.

Tutkimustuloksien ja kirjallisuuden perusteella sidosryhmäviestinnän onnistumisen vaikuttaa se, kuinka hyvin sidosryhmät tiedetään ja tunnistetaan. Avainasemassa onnistumisen kannalta on viestintä, joka on parhaimmassa tapauksessa kahdensuuntaista dialogia yrityksen ja sen sidosryhmien välillä. Ilman sidosryhmäsuhteiden menestyksekästä hoitamista, yritys ei voi markkinoilla menestyä.

Vastauksissa korostui räätälöityjen viestien merkitys ja oikeiden kanavien käyttö viestittäessä. Eniten kehitettävää nähtiin sisäisessä viestinnässä, koska se koettiin vähäiseksi, mutta sen merkitys suureksi. Onnistuneen sidosryhmäviestinnän kriteereiksi haastatellut näkivät mm. avoimuuden, säännöllisyyden, ajankohtaisuuden, tiedon ajoissa saamisen, kysymyksiin nopeasti vastaamisen ja viestien relevanttiuden ja räätälöinnin.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.