School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Communication | Finnish Business Communication | 2014
Thesis number: 13674
"Jos ihan hiljaa oltaisi paikoillaan, menisiköhän muutos ohi?" - Strategisen muutoksen johtaminen ja viestintä muutosagenttien näkökulmasta
Author: Evers, Reetta
Title: "Jos ihan hiljaa oltaisi paikoillaan, menisiköhän muutos ohi?" - Strategisen muutoksen johtaminen ja viestintä muutosagenttien näkökulmasta
Year: 2014  Language: fin
Department: Department of Communication
Academic subject: Finnish Business Communication
Index terms: viestintä; communication; organisaatio; organization; muutos; change; johtaminen; management; agentit; agents; yhteistyö; cooperation; tieto; knowledge
Pages: 85
Key terms: strategiatyö; strategiaviestintä; muutoksen johtaminen; muutosagentti; merkityksellistäminen; sisäinen yhteistyö; tiedon jakaminen
Abstract:
Tavoitteet:

Muutoksesta on tullut pysyvä elinehto organisaatioiden menestymiselle. Tehtyjen tutkimusten perusteella on kuitenkin arvioitu, että yli puolet organisaatiomuutoksista epäonnistuu. Organisaatio onnistuu muutoksessa vain, jos siellä työskentelevät ihmiset lähtevät mukaan toteuttamaan muutosta. Se edellyttää puolestaan viestintää. Tämän tutkielman tavoitteena on aiempaan tutkimustietoon ja kirjallisuuteen sekä case-organisaation muutoshankkeeseen perehtymällä tuottaa tietoa siitä, miten johtamisella ja viestinnällä voidaan edistää muutoksen onnistumisen kannalta avainasemassa toimivien muutosagenttien sitoutumista strategiseen muutokseen. Tähän liittyen tarkoituksena on selvittää, mikä merkitys muutoksen onnistumisen kannalta on muutosagenttien mahdollisuudella luoda yhteistä ymmärrystä muutoksesta sekä mahdollisuudella vaikuttaa ja osallistua muutokseen. Tutkielmassa muutosagentteina tarkastellaan ylimmän johdon, keskijohdon, esimiesten, sekä viestintä- ja HR-funktioiden edustajia.

Tutkimusaineisto ja menetelmät:

Tutkielma edustaa laadullista tutkimusta ja se on toteutettu tapaustutkimuksena. Tutkielmassa keskitytään tarkastelemaan case-organisaatiota ja sen sisällä toteutettua merkittävää strategista muutoshanketta. Empiirinen tutkimusaineisto muodostuu henkilökohtaisista teemahaastatteluista sekä tausta-aineistosta, joka koostuu case-organisaatioon liittyvästä kirjallisesta materiaalista. Tutkielman taustan ja teorian kartoittamiseen on kerätty aiempaa julkaistua tutkimustietoa sekä muuta kirjallista materiaalia.

Tulokset:

Tutkielman keskeiset havainnot osoittivat, että mahdollisuus joko osallistua muutoksen suunnitteluun tai vaikuttaa siihen miten muutosta toteutetaan, vähentää muutosagenttien muutosvastarintaa ja parantaa sitoutumista muutokseen. Niin kauan kuin muutosta johdetaan määräävällä otteella organisaation ylimmästä johdosta käsin, muutos etenee joko hyvin hitaasti tai ei ollenkaan. Onnistuneessa muutoksessa ei muutu vain ihmisten käyttäytyminen, vaan myös asenteet ja ajatukset. Tämä edellyttää muutosjohtamis- ja viestintätaitoja eri puolilla organisaatiota, kaksisuuntaista viestintää sekä avointa keskustelua. Strategisessa muutoksessa muutosagenttien rooli on elintärkeä muutoksen onnistumisen kannalta. Organisaation on tarjottava muutosagenteille tukea koko muutosprosessin ajan ja järjestettävä heille mahdollisuuksia säännölliseen kasvokkaiseen viestintään niin kollegoiden kuin johdon kanssa.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.