School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2014
Thesis number: 13675
Budjetointi ja rullaavat ennusteet pelialalla - Case: Suomalainen videopelialan yritys
Author: Ottela, Emilia
Title: Budjetointi ja rullaavat ennusteet pelialalla - Case: Suomalainen videopelialan yritys
Year: 2014  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; liiketalous; business economics; budjetointi; budgeting; ennusteet; forecasts; taloushallinto; financial management; toimialat; business branches; pelit; games; viihde; entertainment
Pages: 81
Key terms: vuosibudjetointi; rullaava ennustaminen; laskentatoimen tietojärjestelmät; strateginen johtaminen
Abstract:
Tutkielman tavoitteena on selvittää, millaisia haasteita videopelialan digitalisoitumisen tuoma liiketoiminnan muutos on aiheuttanut kohdeyrityksen ennusteiden laadintaan ja budjetointiin. Tavoitteena on myös selvittää, miten ennusteiden laadinnan mahdollistava tietojärjestelmä automatisoi ja helpottaa prosessia muuttuvassa toimintaympäristössä toimivalle yritykselle ja mitä etuja tästä saadaan. Tutkielmassa selvitetään case-yrityksen nykyinen ennustamisen prosessi ja funktiot, joihin ennusteita käytetään. Lisäksi kuvataan käyttöönottoprojekti, jossa tietojärjestelmä implementoidaan.

Tutkimusmenetelmänä on case-metodi. Tutkimusaineiston muodostavat aiheen relevantti kirjallisuus sekä empiirinen aineisto. Empiirisen aineiston muodostavat haastattelut ja tutkijan omat havainnot sekä case-yritykseltä saatu materiaali. Case-yritykseltä saatua budjetoinnin ja ennusteiden laadinnan aineistoa ei tässä tutkimuksessa julkaista. Haastatteluita on tehty kohdeyrityksen talousjohtajalle sekä ulkoistetulle controllerille. Tietojärjestelmän osalta on haastateltu Visma Navitan tuotekehitysjohtajaa sekä liiketoiminta-analyytikkoa. Tutkija on itse mukana Navitan käyttöönoton tekevässä työryhmässä.

Kirjallisuuskatsauksen mukaan vuosibudjetointi ei toimi muuttuvassa toimintaympäristössä ja tilalle tai täydentämään on ehdotettu esimerkiksi rullaavia ennusteita tai jopa budjetoinnista luopumista. Siitä huolimatta teoriassa nähdään, kuinka laajassa käytössä perinteinen budjetointi edelleen on ja kuinka moneen funktioon sitä käytetään. Rullaavien ennusteiden laatiminen aiheuttaa haasteita yritysten tietojärjestelmille, jotta ennustamisen prosessista tulisi automatisoitu ja helposti päivitettävä. Empiirinen tutkimus tuo esille, kuinka liiketoiminnan muutos on aiheuttanut haasteita ennustamiselle: tuottojen, kulujen ja projektien kesto on nykyään hankalasti määritettävissä. Ennusteita päivitetään tämän vuoksi jatkuvasti ja ennustettavia projekteja on huomattavasti enemmän kuin ennen. Empiirinen tutkimus tukee teoriaa ja kohdeyritys laatii rullaavia ennusteita, joita se hyödyntää liiketoiminnan suunnittelussa ja päätöksenteossa. Vuosibudjetin se laatii ulkoisia sidosryhmiä varten. Aiemmin Excelissä laaditut ennusteet ovat olleet monimutkaisesti päivitettävissä ja niiden ylläpito on ollut aikaa ja resursseja vievää. Visma Navitan käyttöönotto toi teoriassakin esitettyjä hyötyjä tietojärjestelmän käytöstä Excelin sijasta. Tietojärjestelmän käyttöönotto teki kohdeyrityksen ennusteiden laadinnasta automatisoidun ja helposti päivitettävän. Lisäksi kohdeyrityksen raportointi automatisoitui.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.