School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2014
Thesis number: 13738
Facebook -tykkäysten yhteys osakkeen vaihtomääriin ja epänormaaleihin tuottoihin Helsingin Pörssin kulutustuotteita ja -palveluita tarjoavissa yhtiöissä
Author: Rekonen, Jukka
Title: Facebook -tykkäysten yhteys osakkeen vaihtomääriin ja epänormaaleihin tuottoihin Helsingin Pörssin kulutustuotteita ja -palveluita tarjoavissa yhtiöissä
Year: 2014  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; osakemarkkinat; stock markets; sosiaalinen media; social media; markkinointi; marketing; tehokkuus; effectiveness
Pages: 58
Key terms: Facebook; sosiaalinen media; informaation arvorelevanssi; markkinoiden tehokkuus
Abstract:
TUTKIMUKSEN TAVOITTEET:

Tutkimuksen tavoite oli selvittää, onko yhtiön eri Facebook -sivuille kohdistuneiden tykkääjien määrän muutos yhteydessä ensinnäkin yhtiön osakkeen vaihtomäärien (volyymin) ja toisaalta epänormaalien tuottojen kanssa. Toinen tavoite oli kerätä aineistoa kuvailevaa tietoa, koska kyseessä on ainutlaatuinen aineisto.

AINEISTO JA TUTKIMUSMENETELMÄ:

Tutkittaviksi yhtiöiksi valittiin Helsingin Pörssin kulutustuotteet ja -palvelut -toimialan yhtiöt. Näiden yhtiöiden osalta seurattiin yhteensä 292 eri Facebook -sivun tykkääjämäärien kehitystä ajanjaksolla 22.10.2012-4.4.2013. Tiedot Facebookista kerättiin Culho Oy:n kehittämän Facebook Trackerin avulla.

Tutkimuksessa hyödynnettiin kahta eri menetelmää. Ensimmäiseksi suoritettiin event study. Tämän jälkeen suoritettiin OLS -regressioanalyysit sekä epänormaalin volyymin että epänormaalien tuottojen osalta erikseen. Regressioanalyysit suoritettiin erikseen kaikille tutkittaville yhtiöille.

TULOKSET:

Tehtyjen testien avulla ei havaittu sellaisia loogisia, johdonmukaisia ja tilastollisesti merkitseviä tuloksia, joiden perusteella voisi todeta, että Facebook -tykkäysten sisältämä informaatio olisi arvorelevanttia osakemarkkinoilla.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.