School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management Studies | Organization and Management | 2014
Thesis number: 13755
Suomalaiset pienet ja keskisuuret cleantech-yritykset Kiinan markkinoilla - Haasteet ja julkisen sektorin rooli liiketoiminnan edistäjänä
Author: Wang, Jiao
Title: Suomalaiset pienet ja keskisuuret cleantech-yritykset Kiinan markkinoilla - Haasteet ja julkisen sektorin rooli liiketoiminnan edistäjänä
Year: 2014  Language: fin
Department: Department of Management Studies
Academic subject: Organization and Management
Index terms: organisaatio; organization; johtaminen; management; pk-yritykset; smes; ympäristötalous; environmental economics; teknologia; technology; Suomi; Finland; markkinat; markets; Kiina; China; julkinen sektori; public sector
Pages: 87
Full text:
» hse_ethesis_13755.pdf pdf  size:784 KB (802677)
Key terms: cleantech, pk-yritykset, Kiinan markkinat, haasteet, julkinen sektori
Abstract:
TUTKIMUKSEN TAVOITTEET:

Tutkimukseni tavoitteena on selvittää kolmen suomalaisen yrityksen kokemia haasteita Kiinan markkinoilla. Olen halunnut tutkia aihetta pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) näkökulmasta, koska pk-yritykset ovat kansantalouden kasvun moottori ja merkittävin työllistäjäryhmä (Maailmanpankki 2003). Toinen näkökulma tutkimuksessani on julkisen sektorin rooli ja sen merkitys yritysten liiketoimintojen edistäjänä Kiinan valtionhallintovetoisilla markkinoilla. Pyrin selvittämään, miten tutkimuksessa mukana olevat yritykset ovat käyttäneet julkisia tukipalveluita sekä mitä mieltä ne ovat niiden merkittävyydestä. Lisäksi tutkin kolmen yritysten kansainvälistymistä edistävän julkisen organisaation edustajan mielipiteitä ja näkemyksiä julkisen tuen merkittävyydestä ja kehityksestä.

TUTKIMUKSEN TOTEUTUS:

Olen toteuttanut tutkimukseni laadullisena monitapaustutkimuksena, sillä tavoitteenani on ymmärtää ja kuvailla suomalaisten yritysten toimintaa Kiinan markkinoilla valituista näkökulmista mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja aidossa kontekstissaan. Empiirinen aineisto on kerätty kuuden teemahaastattelun avulla, joissa on haastateltu kolmea yritystä ja kolmea julkisen organisaation edustajaa. Toissijaisena aineistona on käytetty alan aikaisempaa tieteellistä tukimusta, raportteja ja selvityksiä, tilastoja sekä verkosta löytyvää aineistoa. Aineiston analyysin toteutin käyttämällä teemoittelua, jossa aineistosta on nostettu usealle haastateltaville yhteisiä havaintoja.

TUTKIMUSTULOKSET:

Tutkimustulokseni osoittivat, että yritysten omiin rajallisiin resursseihin liittyvät haasteet nähtiin suurimpana ongelmana Kiinan markkinoilla. Erityisesti huomiota kiinnitettiin puutteelliseen liiketoimintaosaamiseen. Muita haasteita ovat kysyntälähtöisemmän toimintamallin omaksuminen, näkyvyyden saaminen, henkilöstönjohtamiseen liittyvät kysymykset, ankara kilpailu markkinoilla, institutionaaliset heikkoudet sekä kulttuuriset haasteet. Julkisen sektorin tuki nähtiin merkittävänä pk-yritysten toiminnalle Kiinan markkinoilla niiden tarjoaman rahoituksen vuoksi, mutta etenkin myös liiketoimintaosaamisen kehittämisen näkökulmasta. Lisäksi julkisen sektorin toimiminen Kiinassa korkealla poliittisella tasolla nähtiin tärkeänä suomalaisten hankkeiden edistämiseksi ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien avaamiseksi.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.