School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Business Law | 2014
Thesis number: 13757
Kuluttajan asemassa olevan kortinhaltijan vastuu maksukortin oikeudettomasta käytöstä
Author: Heino, Sasu
Title: Kuluttajan asemassa olevan kortinhaltijan vastuu maksukortin oikeudettomasta käytöstä
Year: 2014  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Business Law
Index terms: yritysjuridiikka; business law; maksut; payments; kortit; cards; vastuu; responsibility; kuluttajat; consumers
Pages: 97
Full text:
» hse_ethesis_13757.pdf pdf  size:2 MB (1422008)
Key terms: maksukortit; luottokortit; oikeudeton käyttö; korttivarkaus; maksupalvelulaki; kuluttajat
Abstract:
Tässä tutkielmassa selvitetään miten kuluttajan asemassa oleva kortinhaltija vastaa maksukorttinsa oikeudettomasta käytöstä. Muut kuin kuluttajat on rajattu pois, koska vastuuta koskevat säännökset ovat pakottavia vain kuluttajia kohtaan. Maksukorteilla tarkoitetaan kaikenlaisia maksamiseen tarkoitettuja kortteja kuten pankki-, luotto-, maksuaika-, debit- ja credit-kortit sekä näiden yhdistelmät.

Vastuusta säädettiin aikaisemmin kuluttajansuojalaissa, mutta maksupalveludirektiivin myötä säädettiin uusi maksupalvelulaki, joka astui voimaan 1.5.2010. Maksupalvelulaki säätelee, mitkä ovat kortinhaltijan ja maksupalveluntarjoajan oikeudet ja velvollisuudet maksukortteihin liittyen. Keskeinen säännös vastuun osalta on maksupalvelulain 62 §, jossa säädetään, missä tapauksissa kortinhaltija vastaa kortin oikeudettomasta käytöstä.

Lainsäädäntö asettaa rajat vastuulle, mutta näiden rajojen tulkinta on jätetty laintulkitsijoille. Koska maksupalvelulain aikaisia tuomioistuinratkaisuja ei ole kovin paljoa, tulkintalinjoja on tässä työssä etsitty erityisesti Pankki- ja kuluttajariitalautakuntien ratkaisuista. Aiheesta on myös kirjoitettu hyvin vähän oikeudellista kirjallisuutta.

Johdannon jälkeen, työn toisessa luvussa esitellään maksukorttien oikeudetonta käyttöä Suomessa tilastojen valossa sekä käytännön tasolla. Kolmannessa luvussa tutustutaan kuluttajansuojalain aikaiseen tilanteeseen, jonka jälkeen esitellään lyhyesti maksupalvelulain laatimiseen johtanut maksupalveludirektiivi. Tämän jälkeen luvussa käydään läpi maksupalvelulakia.

Tutkimuskysymykseen vastataan tutkielman neljännessä luvussa. Aluksi selvitetään mistä kuluttajan vastuu alkaa. Tämän jälkeen käydään läpi kortinhaltijan virheistä aiheutuvat vastuut liittyen kortin ja tunnusluvun säilyttämiseen sekä kortin tallellaolon seuraamiseen. Lisäksi selvitetään miten kortinhaltija voi vapautua vastuustaan - esimerkiksi jos maksunsaaja ei varmistu riittävällä huolellisuudella kortin käyttäjän oikeudesta käyttää korttia - ja miten vastuuvapauden voi menettää petollisella toiminnalla. Lisäksi selvitetään mihin kortinhaltijan vastuu kortin oikeudettomasta käytöstä päättyy. Lopuksi luvussa tarkastellaan vastuun euromääräistä suuruutta ja miten rajanveto eri korvausten välillä suoritetaan.

Viidennessä luvussa tarkastellaan, miten tutkimuskysymykseen on onnistuttu vastaamaan. Samalla vedetään yhteen vastuun jakautumisen pääpiirteet. Lopuksi arvioidaan hieman tulevia ongelmakohtia.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.