School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2014
Thesis number: 13785
Rullaavan ennustamisen ja budjetointiprosessin kehittäminen - Case kansainvälisen pankkikonsernin IT -divisioona
Author: Mikkonen, Joonas
Title: Rullaavan ennustamisen ja budjetointiprosessin kehittäminen - Case kansainvälisen pankkikonsernin IT -divisioona
Year: 2014  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; budjetit; budget; budjetointi; budgeting; ennusteet; forecasts; suunnittelu; planning; konsernit; consolidated companies; pankit; banks; tietohallinto; IT-administration services
Pages: 90
Key terms: rullaava ennustaminen; budjetointi; taloudellinen suunnittelu; beyond budgeting
Abstract:
Tässä tutkielmassa tutkittiin budjetoinnin ja rullaavan ennustamisen nykytilaa sekä mahdollisia kehityskohteita kansainvälisen pankkikonsernin IT -divisioonassa. Tutkielman keskeisimpänä tavoitteena oli kehittää budjetointia sekä rullaavaa ennustamista entistä tarkemmaksi ja luotettavammaksi sekä vastaamaan paremmin yrityksen nopeasti muuttuvan liiketoimintaympäristön asettamiin haasteisiin.

Tutkielman teoriaosuudessa tarkoituksena oli luoda kokonaisvaltainen kuva budjetoinnista, budjeteista, budjetointiprosessista, budjetoinnin tehtävistä sekä sen strategiasidonnaisuudesta aiemman akateemisen tutkimustiedon ja ammattikirjallisuuden pohjalta. Lisäksi teoriaosuudessa käsiteltiin laskentatoimen tutkimuksessa esiinnoussutta perinteistä budjetointia kohtaan esitettyä kritiikkiä ja haasteita sekä vaihtoehtoisia menetelmiä kuten rullaavaa ennustamista.

Tutkielman empiirisessä osiossa tutkimusmenetelmänä käytettiin konstruktiivista tapaustutkimusta. Organisaation avainhenkilöitä haastattelemalla ja tutkijan oman havainnoinnin sekä kehitystyön avulla luotiin kokonaisvaltainen kuva toimeksiantajaorganisaation budjetoinnin ja rullaavan ennustamisen prosessien nykytilasta sekä laadittiin kehitysehdotukset. Lisäksi tutkimuksen edetessä organisaation käyttöön kehitettiin uusi Microsoft Excel -pohjainen kustannusten täsmäytystyökalu, jonka avulla budjetointiprosessia sekä kustannusten seurantaa pystytään jatkossa helpottamaan, parantamaan ja tehostamaan.

Organisaation budjetoinnin nykytilaa koskevan analyysin pohjalta voidaan todeta, että tutkimuksen kohteena olevan pankkikonsernin IT -divisioonan budjetoinnissa ja rullaavan ennustamisen prosesseissa ilmenee useita ongelmakohtia, joita ratkaisemalla ja kehittämällä budjetointia, rullaavan ennustamisen tarkkuutta sekä kustannusten seurantaa voidaan merkittävästi parantaa.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.